herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVII/203/2004 przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagospod.


Uchwała Nr XVII/203/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miejscowości Węgorzyno obejmującego teren obrębu

geodezyjnego miasta Węgorzyno

Na podstawie art. 14 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717) uchwala się co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgorzyno obejmującego teren obrębu geodezyjnego miasta Węgorzyno.

§ 2

Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie terenu:

  1. rolniczego na cele upraw rolnych z zakazem zabudowy,

  2. rolniczego na zalesienie,

  3. istniejącego zainwestowania przeznaczonego do rehabilitacji

  4. o funkcjach rekreacyjno - wypoczynkowych

  5. pod nową zabudowę mieszkaniową jedno i wielofunkcyjną,

  6. usług handlu oraz obszary pod funkcje przemysłowe.

§ 4

Zakres projektowanego planu miejscowego winien być zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XLI/445/2002 z dnia 21.09.2002 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgorzyno.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

UZASADNIENIE

Z dniem 31.12.2003 r. miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta utracił ważność, w związku z tym konieczne jest przystąpienie do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno nakłada obowiązek opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rozwoju mieszkalnictwa i usług oraz terenów zarezerwowanych pod przebieg obwodnicy miejskiej w południowej części Węgorzyna, terenów rozwoju działalności gospodarczej w rejonie północnej części miasta. W związku z tym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 08:36