herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVII/205/2004 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżaw. na okres 25 lat części nieruchom. o pow. 5,00 ha, w działce nr 112/11, w obrębie ewid. Połchowo, w gm. Węgorzyno


Uchwała Nr XVII/205/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat części nieruchomości o pow. 5,00 ha, w działce nr 112/11, w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w gm. Węgorzyno,

której pow. ewidencyjna wynosi 67,13 ha.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 25 lat części nieruchomości o pow. 5,00 ha, w działce nr 112/11, w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w gm. Węgorzyno, pod uprawę wierzby energetycznej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Gmina Węgorzyno jest właścicielem działki nr 112/11o pow.67,13 ha w Połchowie, która w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyna uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/422/2002 w dniu 21.06.2002r posiada dyspozycję:

„ Tereny projektowanych działań inwestycyjnych. Teren działań gospodarczych. Produkcja i bazy składowe”

W zgodności z obowiązującym do dnia 31.12.2003 r na część terenu o pow. 6,88 ha została zawarta z osobą fizyczną umowa zlecenie mająca na celu sprawowanie nadzoru na wysypiskiem gruzu.

Umowa ta wygasa z dniem 19.05.2006r

W dniu 06.04.2004r wpłynął wniosek od osoby fizycznej cyt: (…) „o wydzierżawienie działki rolnej nr 112/11 na mapie obrębu Połchowo pod uprawę wierzby energetycznej. Umowa nie może być krótsza niż 25 lat”.

Prowadzenie działalności w zakresie uprawy plantacji wierzby energetycznej jest celem rolniczym, a jeden cykl uprawowy trwa 10 lat. Po upływie tego okresu w celu uzyskania oczekiwanego rezultatu, plantacja winna być na nowo założona.

Poddając pod wątpliwość czy teren będący przedmiotem ewentualnego wydzierżawienia, wykorzystany będzie zgodnie z celem na jaki jest przeznaczony w Studium, uważam za uzasadnione wydzierżawienie części działki pod tego rodzaju działalność.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 08:39