herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVIII/215/2004 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych


Uchwała Nr XVIII/215/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom, określenia zasad zbywania i obciążania lokali użytkowych i mieszkalnych oraz stosowania bonifikat od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)
oraz art. 34. ust. 6, art. 68. ust. 1. pkt. 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70; z 2001 r. Nr 129,
poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676. Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240,
poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721; z 2004 r. Nr 19, poz. 177,
Nr 91, poz. 870 ) uchwala, co następuje:

§ 1

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie Gminy Węgorzyna odbywać się będzie w drodze przetargu, oprócz przypadków zbycia bezprzetargowego zastrzeżonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

§ 2

Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych (przez, które rozumie się również domy jednorodzinne, w których znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny) i użytkowych wraz z częściami wspólnymi, przynależnymi, garażami i gruntem niezbędnym do jego korzystania stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, wyłącznie ich najemcom, jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

§ 3

Wyłącza się ze sprzedaży lokale w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej nr 2a , ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Grunwaldzkiej nr 16, ul. 2 Marca 10, w Sielsku nr 20 oraz wszystkie lokale socjalne.

§ 4

Nabycie przez najemcę lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje ustawowe prawo pierwszeństwa w jego nabyciu, za wyjątkiem przypadków określonych w § 3 uchwały nastąpić może pod warunkiem, że do wniosku zostanie załączony dowód wpłaty zaliczki na poczet wyceny lokalu w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 5

Najemcom lokali użytkowych, za wyjątkiem przypadków określonych w § 3 uchwały przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu tego lokalu pod warunkiem, że składając wniosek wpłaci zaliczkę na poczet wyceny lokalu w wysokości ustalonej w umowie zawartej pomiędzy gminą a rzeczoznawcą majątkowym.

§6

Przeniesienie prawa własności lokalu następuje wraz z przeniesieniem prawa współwłasności lub współużytkowania wieczystego gruntu.

§ 7

1. Nabywca każdej nieruchomości powinien być obciążony kosztami przygotowania nieruchomości

do sprzedaży ( np. dokumentacji geodezyjnej, podziału geodezyjnego, wznowienia granic, wyceny,

aktualizacji mapy)

2. W przypadku sprzedaży bezprzetargowej wpłacona zaliczka na poczet wyceny lokalu nie podlega

zwrotowi jeżeli zlecono wykonanie operatu szacunkowego, a nabywca wycofał się z kupna.

3. Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę wyszczególnionych w pkt. 1 za wyjątkiem kosztów

wyceny rozliczony zostanie w protokole ustalającym warunki sprzedaży w ułamkowej części

ustalonej jak dla nieruchomości wspólnej.

4. Należność określona w pkt. 3 musi być zapłacona przez kupującego przed zawarciem umowy

notarialnej.

§ 8

1. Wyraża się zgodę na zastosowanie przez Burmistrza bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

najemcom, którzy przed zawarciem umowy notarialnej wnoszą jednorazowo całą należność

wynoszących:

a/ 99 % ceny w odniesieniu do budynków wybudowanych przed 1945 r.

b/ 95 % ceny w odniesieniu do budynków wybudowanych po 1945 r.

2. Wyraża się zgodę na zastosowanie przez Burmistrza bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

najemcom, dla budynków wybudowanych po 45 r w przypadku rozłożenia ceny na raty roczne, na

okres do 10 lat, która wynosi:

ilość rat

wysokość bonifikaty

2

50

3

40

4

35

5

30

6

25

7

20

8

15

9

10

10

0

§9

1. Przy nabywaniu lokali mieszkalnych, w systemie ratalnym pierwsza wpłata nie może być mniejsza

niż 10% ceny za lokal, po zastosowaniu bonifikaty.

2. Niespłacona cena podlega oprocentowaniu w wysokości 1/8 stopy redyskonta weksli stosowanej

przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej na dzień 02 stycznia danego roku.

3. Raty wraz z oprocentowaniem płatne są z góry w terminie do dnia 31 marca każdego roku, bez

wezwania i podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu.

4. Nabywcy lokali deklarujący zapłatę w systemie ratalnym, a nabywający grunt na własność lub

współwłasność jest zobowiązany do uiszczenia pierwszej wpłaty za grunt w wysokości nie

mniejszej niż 10 % jego ceny, zaś w przypadku nabycia gruntu na współużytkowanie lub

użytkowanie wieczyste pierwsza opłata roczna wynosząca 25 % ceny nie podlega rozłożeniu na

raty. Opłaty te są płatne jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

§ 10

2. Zwrot bonifikaty, o której mowa w art. 68. ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

następuje w terminie do 1 miesiąca, licząc od daty jej zbycia, a nabywca powinien zostać

zobowiązany w akcie notarialnym do poddania się egzekucji z art. 777 § 1 pkt 4 kpc. Od nie

zwróconej w terminie bonifikaty wraz z waloryzacją Gminie należą się odsetki ustawowe.

2. W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat, licząc od daty nabycia, nabywca

powinien zostać zobowiązany do wyrażenia zgody na wydanie odpisu aktu notarialnego Gminie

Węgorzyno. Zobowiązanie to winno być ujawnione w akcie notarialnym przenoszącym własność z

Gminy Węgorzyno na kupującego.

3. W przypadku przeznaczenia lub wykorzystania nabywanej nieruchomości na cel inny niż

mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od daty nabycia, nabywca powinien zostać zobowiązany w

protokole ustalającym warunki zbycia nieruchomości do niezwłocznego powiadomienia na piśmie

Gminę Węgorzyna o tym fakcie.

§ 11

Nabywca, który był w okresie od 26.05.1990 r. lub jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego może kupić z gminnego zasobu mieszkaniowego lokal bez uwzględnienia bonifikat. W tym

przypadku stosuje się odpowiednio § 9.

§ 12

Nabywca, który nie jest lub nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego, z gminnego zasobu mieszkaniowego, może kupić tylko jeden lokal mieszkalny z uwzględnieniem obowiązujących bonifikat.

§ 13

Sprzedaż lokalu użytkowego najemcy, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa określone w § 5 uchwały dokonywana jest poprzez wpłatę jednorazową lub w ratach na wniosek nabywcy.

§ 14

1. Sprzedaż ratalna lokali użytkowych odbywać się będzie na następujących zasadach:

a/ zapłata należności za lokal oraz za grunt na współwłasność następuje w okresie nie dłuższym niż 10

lat, przy czym pierwsza wpłata wymagana przed zawarciem umowy notarialnej liczona jest jako

pierwsza rata.

b/ w przypadku nabycia gruntu na współużytkowanie wieczyste pierwsza opłata nie może być

rozłożona na raty, natomiast pierwsza rata za lokal płatna przed zawarciem umowy notarialnej nie

może być mniejsza niż 25 % ceny lokalu.

c/ w przypadku nabycia gruntu na współwłasność pierwsza rata za grunt i lokal nie może być

mniejsza niż 10 % ceny.

2. Niespłacona cena podlega oprocentowaniu w wysokości ¼ stopy redyskonta weksli stosowanej

    przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej na dzień 02.01 danego roku.

3. Raty wraz z oprocentowaniem płatne są z góry  w terminie do dnia 31 marca każdego roku, bez

    wezwania i podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu.

§ 15

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o uiszczeniu ceny w terminie, należy przez to rozumieć datę uznania rachunku bankowego Gminy, a nie datę dokonania wpłaty.

§ 16

1. W przypadku sprzedaży ratalnej i dokonania spłaty wszystkich rat, w danym roku kalendarzowym,  

   w którym zawarto akt notarialny, odsetki od niespłaconej ceny w całości przestają być wymagalne.

2. Zezwolenie na wykreślenie hipoteki może być wydane przez sprzedającego po spłacie ostatniej raty.

§ 17

1. Wszelkie koszty związane z zawarciem  umowy notarialnej powinien ponieść w całości nabywca.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych upoważnia się Burmistrza Węgorzyna do pokrycia

   w części kosztów opłaty sądowej i notarialnej z budżetu Gminy, jednakże nie wyższych  niż 50 %.  

§ 18

Tracą moc:

- uchwała Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25.02.2000 r. nr XVIII/189/2000 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom, określenia zasad zbywania i obciążania lokali użytkowych i mieszkalnych oraz stosowania bonifikat od ceny przy sprzedaży

  lokali mieszkalnych ( nie publikowana),

- uchwała Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 01.02.2001 r. nr  XXVI/287/2001 w sprawie zmiany

  uchwały w sprawie  przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom,

  określenia zasad zbywania i obciążania lokali użytkowych i mieszkalnych.(Dziennik Urzędowy  
  Województwa Zachodniopomorskiego nr 21, poz. 454),

- uchwała Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27.12.2001 r. nr  XXXIV/382/2001 zmieniająca uchwałę w sprawie  przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom, określenia   zasad zbywania i obciążania lokali użytkowych i mieszkalnych oraz stosowania bonifikat od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych.( Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego nr 3, poz. 81 z 2002 r.),

 - uchwała Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21.06.2002 r. nr  XXXIX/429/2002 zmieniająca uchwałę w sprawie  przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom, określenia zasad zbywania i obciążania lokali użytkowych i mieszkalnych oraz stosowania bonifikat od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych.( Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego nr 50, poz. 1063),

- uchwała Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27.12.2002 r. nr  III/27/2002 zmieniająca uchwałę w

  sprawie  przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom, określenia zasad

  zbywania i obciążania lokali użytkowych i mieszkalnych oraz stosowania bonifikat od ceny przy

  sprzedaży lokali mieszkalnych.( Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego nr 99 poz. 2438)

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

                                                                               

                                                                           

                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                   Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 09:28