herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVIII/216/2004 w sprawie przystąpienia do związku gmin „Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi


Uchwała Nr XVIII/216/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie przystąpienia do związku gmin „Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi"

Na podstawie art. 64 ust. l i 2 oraz art. 67 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568 nr 228 poz. 2255) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Węgorzyno do związku gmin pod nazwą:
„ Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi” z siedzibą w Gryficach.

§ 2

Przyjmuje się Statut Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/216/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 maja 2004 r.

S TATUT


UNII MIAST I GMIN DORZECZA REGI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Związek komunalny „ Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi" zwany dalej „.Unią" posiada osobowość prawną.

 2. Nazwa Unii jest prawnie zastrzeżona.

 3. Siedzibą Unii jest miasto Gryfice.

§2

 1. Unie tworzą gminy leżące w dorzeczu rzeki Regi. Wykaz gmin - członków Unii stanowi załącznik nr l.

 2. Unia zawarta jest na czas nieokreślony.

 3. Unia wykonuje zadania statutowe we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§3

Unia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§4

Logo Unii przedstawia prostokąt w błękitnym polu, w lewym górnym rogu słońce, pod słońcem fale oraz w poziomie napis dużą literą od góry UNIA REGI.

Pomiędzy nimi małymi literkami „Miast i Gmin Dorzecza". Wzór Logo stanowi załącznik nr 2.

Rozdział II
Cele i z a d a n i a Unii

§5

Celem Unii jest udzielania pomocy gminom - członkom Unii, w realizacji zadań samorządu gminnego, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania procesów inwestycyjnych i współpracy trans granicznej.

§6

Unia realizuje swoje zadania poprzez:

1. Inicjowanie, projektowanie i realizację na terenie gmin członków Unii wspólnych przedsięwzięć w zakresie:

- ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a w tym ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu będącego bazą dla rekreacji i rozwoju turystycznego gmin

- rozwoju gospodarczego gmin w oparciu o naturalne walory przyrodnicze

- gospodarki komunalnej i współpracy samorządowej

- kultury, sportu i rekreacji

- promocji gospodarczej i turystycznej.

2. Reprezentowanie interesów gmin - członków Unii w sprawach współpracy z samorządami innych państw oraz wobec administracji rządowej w zakresie działania Unii.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§7.

Członkami Unii są gminy, których wolę przynależności do Unii i przyjęcia
statutu wyraziła Rada Gminy uchwałą przyjętą bezwzględną większością
ustawowego składu Rady Gminy.

§8.

1. Członkowie Unii mają prawo do:

a/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Unii

b/ uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez władze Unii

c/ zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Unii.

d/ korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Unii

e/ posługiwania się Logo Unii

f/ zaskarżania do Zgromadzenia uchwał Zarządu

2. Członek Unii jest zobowiązany do:

a/ aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów i zadań Unii

b/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Unii

c/ regularnego płacenia składek stosownie do liczby mieszkańców

d/ uczestnictwa w zyskach i pokryciu strat proporcjonalnie do wysokości należytych składek
e/ wspieranie wspólnych inicjatyw podejmowanych przez Unię nawet jeśli me dotyczą własnej gminy

§9.

Członkostwo gminy w Unii ustaje w przypadku:

 1. podjęcia przez Radę Gminy uchwały o wystąpieniu z Unii, w takim przypadku członkostwo w Unii wygasa w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia przedmiotowej uchwały po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.

 2. wykluczenie gminy z Unii przez Zgromadzenie z powodu me przestrzegania
  przez nią Statutu.

§10.

 1. O ustaniu członkostwa gminy w Unii, potwierdza się uchwałą Zgromadzenia

 2. Ustanie członkostwa gminy w Unii skutkuje pozbawieniem jej przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Unii.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 1 1.

 1. Władzą Unii jest Zgromadzenie Unii.

 2. Organami Unii są:

  1. Zarząd Unii

  2. Komisja Rewizyjna

§12.

 1. W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie oraz przewodniczący rad gmin członków Unii.

 2. Dodatkowych przedstawicieli może wyznaczyć rada gminy wg zasady: l przedstawiciel na każde rozpoczęte 5.000 mieszkańców gińmy

§13.

   1. Uchwały zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia

   2. Każdy przedstawiciel gminy dysponuje l głosem w zgromadzeniu.

§ 14.

Do kompetencji Zgromadzenia w szczególności należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania Unii.

 2. Uchwalenie Statutu Unii i jego zmiana.

 3. Uchwalenie budżetu Unii i ocena jego wykonania /udzielenie absolutorium
  Zarządowi Unii/.

 4. Ustalenie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień od tych
  składek.

 5. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub
  organy Unii.

 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 7. Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącego
  zarządu.

 8. Uchwalenie regulaminów organów Unii.

 9. Przyjmowanie i wykluczanie gmin z Unii

 10. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Unii.

 11. Powoływanie komisji problemowych

 12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

 13. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Unii, sposobie podziału jego mienia i
  zobowiązań wskutek likwidacji.

§ 15.

 1. Zgromadzenie członków Unii może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Zarządu na pisemny,
  zawierający uzasadnienie wniosek, złożony przez co najmniej 1/3 członków
  Unii lub Komisje Rewizyjną.

 3. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Przewodniczący Zarządu w miarę potrzeb
  me rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 16.

1. Organem wykonawczyni Unii jest Zarząd Unii zwany dalej Zarządem.

2. W skład Zarządu wchodzą burmistrzowie i wójtowie gmin wybrani na okres kadencji rad gmin.

3. Przewodniczący Zarządu jest jednocześnie Przewodniczącym Zgromadzenia Unii. Kadencja Przewodniczącego trwa l rok tj. od Zgromadzenia przyjmującego budżet nadany rok do Zgromadzenia udzielającego lub nie: absolutorium - o ile Zgromadzenie me postanowi inaczej. Funkcja Przewodniczącego Zarządu pełniona jest społecznie.

4. Zarząd kieruje całokształtem działalności Unii zgodnie z uchwałami Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zgromadzeniem Unii

§17.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 4 razy do roku.

 2. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu.

 3. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał zwykłą większością
  głosów przy obecności polowy składu Zarządu.

§ 18.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Unii oraz uchwał Zgromadzenia.

 2. Określenie szczegółowych kierunków działania.

 3. Ustalenie budżetu i preliminarzy oraz ich realizacja.

 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Unii.

 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności przed Zgromadzeniem.

 6. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i zwalniania Dyrektora Biura
  Unii oraz księgowej.

 7. Zaciąganie zobowiązań do sumy ustalonej przez Zgromadzenie oraz zawieranie umów i porozumień.

§ 19.

 1. Przewodniczący Zarządu Unii reprezentuje Unię na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Unii należy:

a/ podpisywanie umów i porozumień wynikających z uchwał Zarządu
b/ podpisywanie umów o pracę dla pracowników Biura Unii
c/ zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia, Zarządu oraz ich prowadzenie
d/ realizacja budżetu Unii w zakresie ustalonym przez Zarząd.

§20.

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością statutową Unii.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§21.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności Zarządu Unii ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu.

 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
  kontroli.

 3. występowanie do Zgromadzenia Unii z wnioskiem o udzielenie /lub odmowę udzielenia/ absolutorium Zarządu Unii.

 4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Unii w przypadku przekroczenia uprawnień przy zaciąganiu zobowiązań oraz umów i porozumień.

 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności przed Zgromadzeniem

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§22.


Majątek Unii stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§23.

 1. Źródłami powstawania majątku Unii są:
  a/ składki członkowskie

b/ dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub

będących w używaniu Unii
c/ dotacje

d/ darowizny, zapisy i spadki
e/ wpływy z działalności statutowej

 1. Środki pieniężne niezależne od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Unii. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na to konto.

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane w dwóch równych ratach.

 2. Unia prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 24.

 1. Unia odpowiada za swe zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.

 2. Unia me ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, w szczególności swoich członków. Oni zaś nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Unii.

§ 25.

 1. Unia może prowadzić działalność gospodarczą dozwoloną ustawowo dla jednostek samorządowych.

 2. Rodzaj i zakres działalności gospodarczej określa Zgromadzenie w formie uchwały stanowiącej o kierunkach działania Unii.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 26.

 1. Uchwalenie statutu, jego zmiana oraz podęcie uchwały o rozwiązaniu Unii wymaga uchwały Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Zgromadzenia.

 2. Członkowie Zgromadzenia działają w oparciu o uchwały podjęte przez Rady
  Gmin członków Unii.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Unii Zgromadzenie powołuje Komisję
  Likwidacyjną oraz określa jej zadania.

 4. Funkcje Komisji Likwidacyjnej mogą być powierzone Zarządowi Unii.

 5. Majątek oraz zobowiązania Unii w przypadku jej likwidacji podlegają podziałowi pomiędzy członków Unii proporcjonalnie do wysokości wniesionych składek członkowskich i udziału danej gminy w majątku Unii na dzień uchwalenia likwidacji.

§27.

 1. Obsługę techniczną i organizacyjną Unii i jej organów zapewnia utworzone przez
  Unie - biuro Unii.

 2. Biuro Unii podlega Przewodniczącemu Zarządu Unii, a jego pracą kieruje
  Dyrektor.

§28.

Dyrektora Biura Unii oraz pozostałych pracowników biura zatrudnia Przewodniczący Zarządu Unii w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę po podjęciu uchwały przez Zarząd Unii.

§29.

Szczegółowy zakres działania Biura Unii określa regulamin uchwalony przez Zarząd Unii.

§30.

1. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 13 a dnia 25 października 1991 roku, póz. 187.

Załączniki:

1. wykaz gmin członków Unii

2. wzór Logo Unii


Zał. Nr 2 do Statutu Unii i Gmin
Dorzecza Regi

 

 


 

RYSUNKU

Słońce i wypełnienie dużych liter - żółty

Fale i małe litery - niebieski

Obramowanie dużych liter - niebieski

Tło rysunku - błękit


Zał. Nr l do Statutu Unii
Miast i Gmin Dorzecza Regi

WYKAZ GMIN CZŁONKÓW

Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi
z siedzibą w Gryficach

1. Gmina i miasto GRYFICE
PL Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice

tel. /091/ 3842021 fax. 3843642

2. Gmina i miasto TRZEBIATOW
Rynek l

72-320 Trzebiatów

tel. /091/ 3872984 fax. 3872-619

3. Gmina i miasto PŁOTY
Pl. Konstytucji 3-go Maja l
72-310 Płoty

tel. /091/ 3851415 fax. 3851866

4. Gmina i miasto RESKO
Rynek l

73-310 Resko

tel. /091/ 3951503 fax. 3951-205

5. Gmina i miasto ŁOBEZ
Niepodległości 13
73-300 Łobez

tel. /091/ 3974001 fax. 3974-373

6. Miasto ŚWIDWIN

Pl. Konstytucji 3 Maja

78 - 300 Świdwin

tel. /094/ 3652011 fax. 3652283

7. Gmina i miasto WĘGORZYNO
Rynek 1
73-155 Węgorzyno

tel. /091/ 39 71 563 fax. 39 71 567

8

9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 09:30