herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XIX/220/2004 w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R-XXI


Uchwała Nr XIX/220/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R-XXI

Na podstawie art. 67 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568 nr 228 poz. 2255) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się statut „Celowego Związku Gmin R-XXI” w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie:

- Nr VIII/102/2003 z 27.06.2003 w sprawie przyjęcia statutu celowego Związku Gmin
R- XXI z siedzibą w Nowogardzie

- Nr IX/118/2003 z 29.08.2003 w sprawie zmian w Statucie Celowego Związku Gmin
R - XXI z siedzibą w Nowogardzie

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik nr l

do uchwały nr XIX/220/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 czerwca 2004 roku

STATUT
Celowego Związku Gmin R - XXI

ROZDZIAŁ l
Postanowienia ogólne

§ 1

Statut niniejszy stanowi podstawę prawną działania Związku Międzygminnego, zorganizowanego
pod nazwą „Celowy Związek Gmin R - XXI" - zwany dalej „Związkiem".

§2
Uczestnikami Związku są:

 1. Gmina Brojce

 2. Gmina Brzeźno

3. Gmina Chociwel

 1. Gmina Dobra

 2. Gmina Drawsko Pomorskie

 3. Gmina Dziwnów

 4. Gmina Golczewo

 5. Gmina Goleniów

 6. Gmina Gryfice

 1. Gmina Ińsko

 2. Gmina Kamień Pomorski

 3. Gmina Kamice

 4. Gmina Maszewo

 5. Gmina Nowogard

 6. Gmina Osina

 7. Gmina Ostrowiec

 8. Gmina Płoty

 9. Gmina Przybiernów

 10. Gmina Radowo Małe

 11. Gmina Resko

 12. Gmina Rewal

 13. Gmina Stepnica

 14. Gmina Świerzno

 15. Gmina Trzebiatów

 16. Gmina Węgorzyno

 17. Gmina Wierzchowe

 18. Gmina Złocieniec


§3

Siedzibą Związku jest miasto Nowogard.

§4

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§5

Do zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, przyrody w szczególności:

 1. Realizacja Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami.

 2. Wybudowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami a następnie jego eksploatacja.

 3. Budowa i prowadzenie schroniska dla zwierząt

ROZDZIAŁ II

Organy Związku, ich struktura
i organizacja pracy

§ 6

Organami Związku są:

 1. Zgromadzenie Związku.

 2. Zarząd Związku.

§ 7

 1. Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku zwane dalej Zgromadzeniem.

 2. W skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin uczestniczących w Związku, w tym Wójt (Burmistrz, Prezydent) tych gmin oraz wyznaczony przez Radę Gminy (Miasta) przedstawiciel.

 3. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.

 4. Kadencja Zgromadzenia równa jest kadencji Rad Gmin, zaś przedstawiciele ustępujący na skutek upływu kadencji pełnią swe funkcje do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.

§8

 1. Do właściwości Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile statut nie stanowi inaczej.

 2. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia należy :

  1. wybór i odwołanie Zarządu, ustalanie wynagrodzeń Przewodniczącego Zarządu, stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

  2. uchwalanie budżetu Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,

  3. powoływanie i odwoływanie na wniosek Przewodniczącego Zarządu, Skarbnika Związku,

  4. powoływanie Komisji Rewizyjnej,

  5. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego Zarządu, dotyczących :

   1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia tych zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Zgromadzenia,

   2. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni i występowania z nich,

   3. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Związku oraz wyposażania ich w majątek,

   4. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

   5. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów długoterminowych, zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,

   6. zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustaloną corocznie przez zgromadzenie,

   7. ustalanie wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz związku, w tym składek członkowskich i terminów ich uiszczania,

   8. przyjęcie do Związku nowego uczestnika,

   9. powoływanie komisji do określonych spraw,

   10. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

   11. określenie sumy do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§9

 1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

 2. Zadania Przewodniczącego oraz sposób jego zastępstwa określone są w ustawie o samorządzie gminnym.

§10

 1. Zgromadzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego Zgromadzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia winno być dostarczone przedstawicielom, co najmniej 14 dni przed terminem obrad.

 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Przewodniczący obowiązany jest zwołać na wniosek, co najmniej 1/ 4 przedstawicieli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

 4. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane.

 5. Inicjatywę uchwałodawczą posiada Zarząd i grupa co najmniej 6 członków Związku.

§ 11

  1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku.

  2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący oraz 2 (dwóch) członków.

  3. Przewodniczący Zarządu może być wybierany spoza członków Zgromadzenia.

  4. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz.

§ 12

 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej
  niż raz w miesiącu.

 2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 13

 1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zadania Związku nie należące
  do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia,

 2. wykonywanie budżetu Związku,

 3. gospodarowanie mieniem Związku,

 4. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku.

§14

Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Związku składa dwóch członków Zarządu Związku.

§15

 1. Komisja rewizyjna kontroluje działalności Zarządu i jest powoływana przez Zgromadzenie pośród Jego członków.

 2. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym i składa się 5 (pięciu) osób. które wybiera z pośród siebie przewodniczącego Komisji.

 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

  1. opiniowanie wykonania planu finansowego Związku i występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarządowi,

  2. dokonywanie okresowej kontroli działalności finansowej Zarządu Związku,

  3. dokonywanie kontroli doraźnych Zarządu Związku oraz zakładów i przedsiębiorstw Związku.

 5. Sposób dokonywania kontroli i plan pracy Komisji Rewizyjnej na dany rok zatwierdza Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ III

Majątek i finanse Związku

§16

 1. Majątek Związku stanowią wniesione ruchomości, nieruchomości i składki gmin wchodzących w skład Związku.

 2. Majątek Związku jest odrębny od majątku uczestników Związku i jest odrębnie zarządzany.

 3. Uczestnicy - Założyciele Związku wnoszą do związku wpisowe w wysokości 3 000,00 zł (trzech tysięcy złotych).

 4. Uczestnik Związku zobowiązany jest wnieść wpisowe w całości w terminie 3 miesięcy od dnia rejestracji Związku lub przystąpienia do Związku.

 5. Dochodami Związku są:

  1. stałe roczne składki członkowskie uczestników Związku,

  2. dotacje, darowizny, zapisy dokonywane na rzecz Związku,

  3. dochody z majątku, z działalności i odsetki bankowe.

Stałe roczne składki członkowskie uzależnione są od ilości mieszkańców danej gminy -uczestnika Związku, w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy. Wysokość składek jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Związku. Składki płatne są z góry w czterech równych ratach do 15 dnia każdego kwartału. Zwłoka w płatności którejkolwiek z rat powoduje naliczenie odsetek ustawowych od dnia wymagalności każdej raty do dnia zapłaty

§17

 1. Gminy uczestniczą w kosztach wspólnych przedsięwzięć oraz pokrywają wynikłe z tej działalności straty wyłącznie na podstawie uchwał podjętych przez Rady zainteresowanych gmin.

 2. W szczególności zaś gmina nie może być zobowiązana do pokrywania strat w przedsięwzięciach, w których nie uczestniczy.

§18

 1. Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem, projekt planu finansowego związku, obejmujący przewidywane dochody i wydatki.

 2. Zgromadzenie przyjmuje plan finansowy do 31 grudnia każdego roku.

§19

 1. Obiekty i urządzenia Związku służą realizacji jego zadań w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami.

 2. Z obiektów i urządzeń Związku jego uczestnicy korzystają odpłatnie na równych zasadach.

 3. Opłaty za korzystanie z urządzeń i obiektów są określane corocznie przez Zgromadzenie.

§20
Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ IV
Zasady przystępowania i występowania członków

§21

 1. Z wnioskiem o przystąpienie do Związku występuje Rada właściwej Gminy.

 2. O przyjęciu nowego uczestnika decyduje uchwałą Zgromadzenie Związku określając równocześnie wysokość wpisowego dla przystępującej gminy.

 3. Uchwała Zgromadzenia winna określać termin przystąpienia nowego uczestnika.

§22


Uczestnictwo w Związku ustaje w razie:

 1. Wystąpienia uczestnika ze Związku.

 2. Likwidacji Związku.

§23

 1. Uczestnik występuje ze Związku przez złożenie oświadczenia o wystąpieniu, potwierdzonego stosowną uchwałą Rady Gminy.

 2. Oświadczenie winno być złożone z sześciomiesięcznym okresem uprzedzenia ze skutkiem na 31 grudnia danego roku.

§24

Nie wywiązywanie się Gminy ze składek skutkuje podwyższeniem opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Związku, wysokość opłat określa Zgromadzenie.

§25

Uczestnikowi występującemu ze Związku przysługuje zwrot wniesionych składników majątkowych, według wyceny na dzień wystąpienia ze Związku.

§26

 1. Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o postawieniu Związku w stan likwidacji na wniosek 4/5 uczestników Związku.

 2. Likwidatora .Związku powołuje Zgromadzenie.

 3. Do obowiązków likwidatora należy:

  1. sporządzenie planu likwidacji, który podleca zatwierdzeniu przez Zgromadzenie w drodze uchwały oraz zostaje przesłany do wiadomości wojewody i regionalnej izby obrachunkowej,

  2. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,

  3. publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec związku w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia o likwidacji,

  4. zakończenie bieżących spraw Związku,.

  5. ściągnięcie wierzytelności Związku,

  6. zaspokojenie zobowiązań Związku,

  7. zbycie majątku Związku,

  8. złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji.

4. Kwota pozostała po zbyciu majątku podlega podziałowi pomiędzy uczestników Związku na dzień postawienia go w stan likwidacji proporcjonalnie do wysokości wniesionych składek. Pierwszeństwo w nabyciu nie zbytych składników majątkowych Związku, jego przedsiębiorstw i zakładów mają uczestnicy, na obszarze których owe urządzenia się znajdują na dzień postawienia Związku w stan likwidacji.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§27

Zmiana niniejszego Statutu następuje w trybie przyjętym do jego ustanowienia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 25-08-2004 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2004 08:45