herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała 233 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004


Uchwała Nr XX/ 233 /2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 20 sierpnia 2004 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 Nr 53,poz..1271) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 7.652,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 561,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 838,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.100,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 0830 Wpływy z usług o kwotę 2.115,00 złotych

- w dz. 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.388,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 650,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 42.653,00 złotych

- w dz. 630 Turystka rozdział 63095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 15.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 3.500,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.115,00 złotych

- w dz. 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.388,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.150,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 złotych

§ 3

1. Dochody budżetowe Gminy na 2004 rok

po zmianach w wysokości - 10.925.612 złotych

z tego

  • dochody własne - 9.719.775 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 1.205.837 złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2004 rok

po zmianach w wysokości - 12.363.690 złotych

- na realizacje zadań własnych - 11.157.853 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 1.205.837 złotych

3.Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 124.865,00 złotych z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie w wysokości 124.865,00 złotych

4.Niedobór budżetowy w kwocie 1562.943,00 zostanie sfinansowany z :

- kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 900.000,00 złotych

- pożyczek - 500.000 złotych

- nadwyżki z lat ubiegłych - 162.943 złotych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 06-10-2004 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2004 09:02