herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXI/241/2004 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XXI/241/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 1 października 2004 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 Nr 53,poz..1271) oraz § 2 pkt.1 ppkt.1 Uchwały Nr IX/108/2003 Rady Miejskiej w Węgrzynie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie procedury uchwalania i dokonywania zmian budżetu Gminy Węgorzyno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok budżetowy 2005 następujące priorytety polityki budżetowej i kierunki działań:

1.Inwestycje:

A/ budowa Gimnazjum w Węgorzynie

B/ modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy

C/ gazyfikacja gminy

D/ termomodernizacja placówek oświatowo - wychowawczych

2.Podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków zwiększających dochody i wydatki gminy.

§ 2. Ustala się następujące wskaźniki do projektu budżetu:

1) W zakresie dochodów:

Plan dochodów budżetowych powinien zawierać realne wielkości wpływów budżetowych przewidzianych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem:

a) stawki podatków i opłat lokalnych będą urealnione maksymalnie do poziomu inflacji,

b) subwencje ogólne w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów

c) dotacje na zadania zlecone w wysokości określonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

2) W zakresie wydatków budżetowych:

a) projekt wydatków powinien zabezpieczyć głównie :

- finansowanie zadań gminy określonych w ustawie z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

- finansowanie zadań zleconych w ramach dotacji z budżetu państwa

b) przewidywany wzrost pozostałych wydatków bieżących w stosunku do 2004 r. nie więcej niż o wskaźnik inflacji ,

c) przewidywany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z przepisami

d) wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników o 1% powyżej wskaźnika inflacji,

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                       Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 17-12-2004 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2004 11:41