herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXII/244/2004 w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących gazyfikacji gminy


Uchwała Nr XXII/244/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących gazyfikacji gminy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, ) uchwala, co następuje:

§ 1

Akceptuje kierunki działania Burmistrza Węgorzyna zmierzające do:

- współpracy z firmą PETRICO S.A. w dziedzinie budowy sieci gazowej na terenie gminy

Węgorzyno przez tę firmę na własny koszt,

- modernizacji kotłowni gminnych w celu przystosowania ich do wykorzystania gazu.

Powyższy kierunek działania jest zbieżny z zapisami w Strategii rozwoju gminy i miasta Węgorzyno.

§ 2

Akceptuje treść porozumienia o współpracy w zakresie gazyfikacji Gminy Węgorzyno, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/244/2004
Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19.11.2004 r.

POROZUMIENIE

o współpracy w zakresie gazyfikacji Gminy Węgorzyno 

Gmina

Węgorzyno

Spółka Akcyjna

PETRICO

Porozumienie

o współpracy w zakresie gazyfikacji Gminy Węgorzyno Nr …………………………….

zawarte dnia …………………… 2004 r. w Karlinie

pomiędzy:

 1. Spółką Akcyjną PETRICO z siedzibą w Karlinie, ul. Koszalińska 96A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000021428 przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez:

dr. Bernarda Rudkowskiego - Prezesa Zarządu,

mgr inż. Marka Szymoniaka - Prokurenta,

zwaną dalej Spółką,

a

 1. Gminą Węgorzyno - 73 - 320 Węgorzyno, ul. Rynek 1 reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………… - Burmistrza Gminy,

przy kontrasygnacie ………………………………………………………… - Skarbnika Gminy,

działającego w trybie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) - zwaną dalej Gminą.

Preambuła

Na mocy niniejszego Porozumienia Strony określają ramowe warunki wzajemnej współpracy w zakresie działalności planowanej przez Spółkę na terenie Gminy, polegającej na budowie i eksploatacji przez Spółkę sieci gazowej.

§ 1

 1. Spółka oświadcza, iż zgodnie z jej założeniami inwestycyjnymi zamierza na terenie Gminy zrealizować sieć gazową i za jej pośrednictwem dostarczać gaz ziemny dla podmiotów na terenie Gminy, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 2 oraz § 3 umowy.

 2. Projekt przebiegu sieci gazowej wraz wykazem miejscowości na obszarze, których zostanie wybudowana przedmiotowa sieć stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Porozumienia.

 3. Używane w niniejszym Porozumieniu pojęcie sieci gazowej (sieci) należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.).

 4. Sieć zostanie zaprojektowana w taki sposób, by jej przeprowadzenie i eksploatacja nie powodowały ograniczeń i niedogodności w korzystaniu z nieruchomości, przez, które będzie przebiegać, wykraczających ponad zwykłą miarę, przyjętą dla tego rodzaju inwestycji.

§ 2

Mając na uwadze, iż realizacja przez Spółkę opisanych w § 1 planów inwestycyjnych przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej terenu Gminy, jak również przyniesie korzyści dla jej mieszkańców, Gmina oświadcza, iż jest zainteresowana prowadzeniem przez Spółkę działalności wskazanej w § 1 niniejszego Porozumienia. W związku z powyższym Gmina, w granicach przewidzianych obowiązującymi przepisami, zobowiązuje się współpracować ze Spółką i udzielać Spółce niezbędnej pomocy, w szczególności poprzez wypełnianie zobowiązań, wynikających z niniejszego Porozumienia.

§ 3

 1. Spółka zrealizuje i uruchomi w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego Porozumienia sieć gazową, w zakresie wynikającym z uzyskanych prawomocnych decyzji - pozwoleń na budowę. Wskazany w zdaniu poprzednim 5-letni termin ulega odpowiedniemu przedłużeniu, jeżeli w terminie 2 lat od dnia podpisania Porozumienia, Spółka, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie uzyska prawomocnych decyzji umożliwiających realizację budowy sieci. Przez prawomocną decyzję rozumie się decyzję ostateczną, której nie można w żaden sposób zaskarżyć do właściwych sądów administracyjnych, wskutek jej niezgodności z prawem, braku drogi sądowej, niewyczerpania toku instancji lub upływu terminu do wniesienia skargi, bądź ostateczną decyzję zaskarżoną do właściwego sądu administracyjnego, w sytuacji, gdy sąd ostatniej instancji skargę odrzucił, oddalił lub umorzył postępowanie w sprawie.

 2. Spółka niniejszym deklaruje gotowość do rozbudowy sieci w przyszłości, jeżeli zapotrzebowanie na gaz zakontraktowany przez podmioty z terenu Gminy zapewni Spółce opłacalność takiej inwestycji.

 3. Spółka może nie przystąpić do realizacji określonych w ust. 1 i 2 zamierzeń inwestycyjnych, jeżeli przed przystąpieniem do ich realizacji wystąpią okoliczności, na które Spółka nie ma wpływu, a które uniemożliwią realizację powyższych zamierzeń lub spowodują, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie miałaby dla Spółki uzasadnienia ekonomicznego. W szczególności Spółka może nie przystąpić do realizacji wspomnianego przedsięwzięcia, w przypadku, gdy zostaną wydane decyzje odmawiające pozwolenia na budowę zamierzonej inwestycji, jak również inne decyzje lub postanowienia, uniemożliwiające prowadzenie przez Spółkę planowanej działalności, o której mowa w § 1 lub też Spółka napotka na trudności związane z uzyskaniem zezwoleń osób trzecich na przeprowadzenie sieci przez nieruchomości do nich należące.

 4. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 Spółka może odstąpić od Porozumienia, gdy nie zrealizuje całości zadania, a odstąpienie od Porozumienia lub ograniczenie jego zakresu nie rodzi podstaw do wystąpienia przez Spółkę z roszczeniami do Gminy o zwrot nakładów poniesionych przez Spółkę na realizację treści Porozumienia i/lub o odszkodowanie.

 5. Realizacja sieci może być prowadzona z wykorzystaniem wykwalifikowanych przedsiębiorstw podwykonawczych.

§ 4

Strony postanawiają, że w sytuacji, gdy Gmina przejmie lub zostanie zobowiązana do przejęcia istniejących sieci, instalacji oraz innych urządzeń służących dystrybucji gazu na terenie Gminy, Strony porozumieją się, co do tego, czy i na jakich warunkach Spółka mogłaby korzystać z powyższych sieci, instalacji lub innych urządzeń. W szczególności Strony ustalą, czy Spółka mogłaby nabyć własność ww. sieci, instalacji i/lub urządzeń albo uzyskać inne prawo (rzeczowe lub obligacyjne) do korzystania z nich oraz warunki, na jakich mogłoby to nastąpić.

§ 5

 1. W celu stworzenia odpowiednich warunków do gazyfikacji terenu Gminy w jak najkrótszym terminie, Gmina zobowiązuje się podjąć, o ile będzie to konieczne dla realizacji sieci, o której mowa w § 1, w ramach obowiązujących przepisów, posiadanych środków finansowych i z uwzględnieniem wymaganych prawem procedur, niezbędne działania, by dostosować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub inne akty prawne o charakterze planistycznym do potrzeb związanych z realizacją sieci gazowej, o której mowa w § 1 Porozumienia, w tym do uwzględnienia w powyższym planie przebiegu sieci. Gmina zobowiązuje się w jak najkrótszym terminie wydać Spółce decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczące dla realizacji sieci, o której mowa w § 1.

 2. W przypadku, gdy w przyszłości zajdzie konieczność dokonania zmian lub uzupełnień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Gmina zobowiązuje się podjąć, w ramach obowiązujących przepisów, posiadanych środków finansowych i z uwzględnieniem wymaganych prawem procedur, niezbędne działania, by przyszłe zmiany lub uzupełnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniały zaplanowane przez Spółkę sieci służące dystrybucji gazu, w sposób umożliwiający ich realizację.

 3. Strony zgodnie postanawiają, iż stosownie do postanowień ustawy Prawo Energetyczne, a w szczególności art. 19 ust. 4 wspomnianej ustawy, plany Spółki w zakresie gazyfikacji Gminy zawarte w Załączniku Nr 1 do Porozumienia, zostaną uwzględnione w opracowywanych przez Gminę założeniach do planu oraz projekcie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Postanowienia zawarte w zdaniu poprzednim mają również zastosowanie do ewentualnych zmian lub uzupełnień wspomnianych założeń do planu i projektu planu.

 4. Przepisy ust. 1 -3 stosuje się odpowiednio w przypadku rozbudowy sieci, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Porozumienia.

§ 6

 1. Strony zgodnie postanawiają, iż w celu umożliwienia realizacji sieci, o której mowa w § 1 oraz jej rozbudowy, Gmina ustanowi na rzecz Spółki prawa, umożliwiające Spółce korzystanie z nieruchomości gminnych, w zakresie przeprowadzenia, przebiegu i eksploatacji sieci gazowej. Ustanowienie praw na rzecz Spółki nastąpi na podstawie osobnych umów, dotyczących konkretnych nieruchomości, przez które przebiegać będzie sieć. Umowy będą zawierane z dochowaniem obowiązujących procedur, związanych z zawarciem ww. umów oraz innych wymogów określonych obowiązującymi w danym zakresie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Wybór prawa, na podstawie, którego Spółka będzie korzystać z nieruchomości przysługuje Spółce, o ile powszechnie obowiązujące regulacje prawne dają możliwość wyboru. Spółka ponosi koszty publicznoprawne i notarialne związane z zawarciem przedmiotowych umów, jak również koszty wpisania danego prawa do księgi wieczystej. Poszczególne umowy będą zawierane w terminach umożliwiających jak najszybszą realizację sieci, z uwzględnieniem zakładanych przez Spółkę terminów realizacji poszczególnych odcinków sieci.

 3. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku, gdy pozwalać na to będą obowiązujące przepisy, ustanowienie praw, o których mowa w ust. 1 nastąpi nieodpłatnie. Jeżeli przepisy prawa stać będą na przeszkodzie nieodpłatnemu ustanowieniu przedmiotowych praw, Gmina deklaruje ustanowienie tych praw na możliwie najkorzystniejszych warunkach finansowych.

 4. Strony zgodnie postanawiają, iż niezależnie od zobowiązań wynikających z ust. 1 niniejszego paragrafu, Gmina wyrazi zgodę i nieodpłatnie udostępni Spółce nieruchomości gminne lub ich części, w celu umożliwienia Spółce wykonania stosownych prac, związanych z realizacją, a następnie eksploatacją sieci. Udostępnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następować będzie w sytuacjach uzasadnionych uwarunkowaniami technicznymi i organizacyjnymi, w zakresie uwzględniającym powyższe uwarunkowania. Udostępnienie następować będzie na podstawie osobnych umów zawieranych na okres trwania ww. prac. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

 5. Prace w pasie drogowym wykonywane będą zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o drogach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy. Gmina deklaruje, że nakładane opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu umieszczeniem w jego granicach urządzeń, w związku z realizacją sieci, o której mowa w § 1, będą określone na możliwie niskim poziomie.

 6. Gmina zobowiązuje się do każdorazowego poinformowania Spółki o zamiarze zbycia osobom trzecim swoich nieruchomości, przez które przebiega lub będzie przebiegać sieć gazowa, w celu odpowiedniego zabezpieczenia praw Spółki, poprzez ustanowienie odpowiedniego, ograniczonego prawa rzeczowego lub obligacyjnego na rzecz Spółki oraz dokonanie stosownych wpisów w księdze wieczystej. Koszty ustanowienia prawa oraz wpisu do księgi wieczystej ponosi Spółka. Przepisy ust. 1 do 4 stosuje się odpowiednio.

 7. Na podstawie niniejszego Porozumienia, Gmina, w ramach swoich możliwości i kompetencji, deklaruje również gotowość do udzielenia Spółce pomocy oraz wsparcia, m.in.:

 • w uzyskaniu praw do korzystania z nieruchomości osób trzecich, niezbędnych do realizacji sieci,

 • przy ubieganiu się o prawo do korzystania z przestrzeni komunikacyjnych, którymi nie administruje.

§ 7

 1. W celu koordynacji planów inwestycyjnych Spółki z planami Gminy, Gmina zobowiązuje się informować Spółkę z odpowiednim wyprzedzeniem o swych planach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie dotyczącym rozbudowy lub przebudowy przestrzeni komunikacyjnych. Ponadto Gmina informować będzie Spółkę o zamierzonych przez Gminę pracach budowlanych na terenie nieruchomości, przez które przebiega lub będzie przebiegać sieć.

 2. Jeżeli w przyszłości będą realizowane inwestycje na terenach, przez które przebiega lub przebiegać będzie sieć gazowa, Gmina zobowiązuje się informować wykonawców realizujących inwestycje na rzecz Gminy o istniejącym lub planowanym przebiegu sieci, m.in. w celu zapobieżenia ewentualnym uszkodzeniom sieci w trakcie prowadzonych robót. Spółka zobowiązuje się udostępnić Gminie z odpowiednim wyprzedzeniem informacje o przebiegu i położeniu sieci, a także o sposobie wykonania, w zakresie koniecznym do zapobieżenia uszkodzeniom sieci, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 8

Przyłączenie końcowych odbiorców gazu do sieci oraz dostarczanie im paliwa gazowego następować będzie na podstawie odrębnych umów, zawieranych zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami Prawa Energetycznego i przy zastosowaniu obowiązującej taryfy, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

§ 9

 1. Strony zgodnie postanawiają, iż Spółka dokona zmian położenia lub innych zmian technicznych sieci Spółki, zlokalizowanych na nieruchomościach Gminy, gdy:

 • Gmina zwróci się do Spółki o dokonanie takich zmian, lub

 • zmiany takie będą wynikać ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Spółka jest zobowiązana do dokonania opisanych w zdaniu poprzednim zmian, jeżeli dokonanie ich wynikać będzie z ciążącego na Spółce obowiązku zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz. Każdorazowo Strony ustalą sposób rozliczenia kosztów poniesionych na wykonanie powyższych zmian.

 2. Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmiany położenia lub innych zmian technicznych sieci Spółki, zlokalizowanych na nieruchomościach podmiotów trzecich, całość kosztów tych zmian ponosić będzie podmiot, przez którego nieruchomość przebiega sieć lub, z inicjatywy którego następuje zmiana położenia sieci.

§ 10

 1. Jednym z głównych celów Gminy, związanych z planami kompleksowej gazyfikacji terenów należących do Gminy, jest stworzenie wszystkim potencjalnym odbiorcom gazu z jej terenu, możliwie najdogodniejszych warunków skorzystania z tego paliwa. Mając na uwadze zamiar zrealizowania powyższego zadania, strony postanawiają wspólnie podjąć działania zmierzające do pozyskania na ten cel odpowiednich środków, a następnie ich właściwego wydatkowania.

 2. Gmina deklaruje gotowość poszukiwania i przeznaczenia na ten cel odpowiednich środków finansowych w ramach własnego budżetu oraz poszukiwania i pozyskiwania środków zewnętrznych, w postaci środków pomocowych, funduszy celowych, dotacji i/lub dopłat od uprawnionych do tego podmiotów w ramach funkcjonowania organizacji rządowych, pozarządowych oraz struktur Unii Europejskiej, które będą mogły być przeznaczone na sfinansowanie realizacji zadania, określonego w ust. 1 zdanie 1 z uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Spółka, we współpracy z Gminą, deklaruje pomoc w działaniach zmierzających do pozyskania środków zewnętrznych w postaci środków pomocowych, funduszy celowych, dotacji i/lub dopłat od uprawnionych do tego podmiotów w ramach funkcjonowania organizacji rządowych, pozarządowych oraz struktur Unii Europejskiej.

 4. W przypadku, gdy w budżecie Gminy zostaną przewidziane i zarezerwowane środki na wykonanie przez Gminę zadania określonego w ust. 1 zdanie 1, ewentualnie środki na ten cel, w całości lub części, zostaną pozyskane od podmiotów zewnętrznych, wydatkowanie ich następować na odrębnie ustalonych zasadach, zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Mając na uwadze powyższe ustalenia, Strony zgodnie decydują, iż w pierwszej kolejności zadanie określone w ust. 1 zdanie 1, będzie realizowane poprzez dofinansowanie przyłączy gazowych, jeśli obowiązujące przepisy na to pozwalają. W tym celu Strony zawrą umowę, zgodnie, z którą Gmina przekaże Spółce ustalone odrębnie środki, odpowiadające ustalonemu udziałowi Gminy w opłatach za przyłączenie do sieci gazowej. Z tytułu zawarcia tej umowy i przekazania przez Gminę określonych środków, Spółka zobowiązuje się do obniżenia opłat przyłączeniowych dla wszystkich podłączających się mieszkańców gminy proporcjonalnie do ustalonego udziału finansowego Gminy.

 6. Szczegółowe kwestie związane z realizacją przez Gminę modernizacji istniejących kotłowni Gminy, dostosowując je spalania paliwa gazowego, względnie realizacji nowych kotłowni, o których jest mowa w ust. 5, Strony ustalą w odrębnych umowach, w terminach wynikających z aktualnych potrzeb Stron wynikających ze stopnia zaawansowania gazyfikacji Gminy.

 7. Ponadto, Gmina deklaruje również gotowość do podjęcia działań mających na celu obniżenie kosztów finansowych związanych z przedmiotem umowy poprzez kształtowanie, w ramach obowiązujących przepisów prawa, niskich stawek w zakresie podatku od nieruchomości w odniesieniu do sieci gazowych.

§ 11

Strony zgodnie postanawiają, iż Gmina nie będzie zawierać z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi, zajmującymi się dystrybucją, obrotem lub przesyłem paliw gazowych, porozumień albo umów o charakterze zbliżonym do niniejszego Porozumienia w czasie jego trwania. W szczególności powyższy zakaz dotyczy umów, które mogłoby uniemożliwić realizację planów Spółki, których mowa w § 1 lub spowodować, iż utracą one ekonomiczne uzasadnienie. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 12

 1. Mając na uwadze planowany czas zwrotu kosztów wskazanego w § 1 przedsięwzięcia, strony, z zastrzeżeniem ust. 2, będą współpracować w ramach niniejszego Porozumienia przez okres dwudziestu lat od dnia jego wejścia w życie.

 2. W przypadku niewykonania przez Spółkę zobowiązań określonych w § 3 ust.1, po upływie terminów określonych w § 3 ust.1, lub w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, każda ze Stron może Porozumienie rozwiązać z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Spółka jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Porozumienia na innego przedsiębiorcę. Spółka jest także uprawniona do wstąpienia w prawa i obowiązki innych przedsiębiorców, wynikające z podobnych umów i porozumień obowiązujących na terenie Gminy. W obu przypadkach wymagana jest każdorazowa zgoda Gminy, której jednak Gmina nie może odmówić bez podania uzasadnionej przyczyny.

§ 14

Koszty związane z zawarciem niniejszego Porozumienia ponosi Spółka.

§ 15

 1. Strony oświadczają, że będą wykonywać swoje zobowiązania z należytą starannością, sumiennie i rzetelnie, z poszanowaniem praw drugiej strony i zgodnie z celem zawartego Porozumienia, a także kierując się wzajemnymi korzyściami, jakie każda ze stron może czerpać z faktu zawarcia oraz prawidłowego wykonywania niniejszego dokumentu i w tym duchu zobowiązują się rozwiązywać wszelkie ewentualne problemy, które mogą pojawić się w bezpośrednim lub pośrednim związku z wykonywaniem Porozumienia w trakcie jego obowiązywania.

 2. W przypadku powstania sporów wynikających z wykonania niniejszego Porozumienia, Strony zobowiązują się do podjęcia próby ich zażegnania w sposób polubowny. W tym celu strony mogą powoływać rzeczoznawców, mediatorów i/lub tworzyć wspólne komisje. Jeśli próby polubownego zażegnania sporu się nie powiodą, to wszelkie ewentualne spory wynikające z wykonania Porozumienia będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo i rzeczowo polskie sądy powszechne.

§ 16

Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Porozumienia Strony ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

§ 17

 1. Wszelkie Załączniki wymienione w treści Porozumienia oraz powstałe w przyszłości stanowią i będą stanowić jego integralną część.

 2. Jeśli poszczególne postanowienia Porozumienia okażą się lub staną się nieskuteczne lub bezprzedmiotowe, to z tego faktu nie może być interpretowana nieważność lub bezprzedmiotowość całego dokumentu. W takim przypadku, strony zobowiązują się do zastąpienia nieskutecznych lub bezprzedmiotowych postanowień takimi, które w ramach zamierzonego gospodarczego i technicznego rezultatu będą prawnie skuteczne.

 3. Jeśli w trakcie obowiązywania Porozumienia miałyby się zmienić gospodarcze, techniczne i prawne uwarunkowania po obu Stronach, w tak zasadniczy sposób, że wzajemne świadczenia stron przestałyby zachowywać równomierne proporcje, to treść Porozumienia zostanie dopasowana do zmienionych warunków w odpowiednim zakresie z inicjatywy Strony znajdującej się w słabszej pozycji. W tym przypadku miarodajna jest chwila, w której zasadnicza zmiana warunków zostanie udowodniona.

 4. Wszelkie zmiany treści i ustaleń poczynionych w niniejszym Porozumieniu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nowe ustalenia poczynione pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszego Porozumienia, dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej.

 5. Niniejsze Porozumienia zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Każda Strona umowy otrzymuje po jednym egzemplarzu.

§ 18

Porozumienia wchodzi w życie z dniem jej zatwierdzenia przez upoważniony organ Spółki. O fakcie zatwierdzenia Porozumienia Spółka powiadomi Gminę pisemnie.

Gmina

Spółka

Dnia

…………… 2004 r.

Dnia

………………… 2004 r.

Załączniki:

Nr 1: Szczegółowy harmonogram prac 1 etap gazyfikacji gminy Węgorzyno lata 2004 - 2005

ZAŁĄCZNIK NR 1

do porozumienie

o współpracy w zakresie gazyfikacji Gminy Węgorzyno

zawarte dnia …………………… 2004 r. w Karlinie

pomiędzy:

 1. Spółką Akcyjną PETRICO z siedzibą w Karlinie, ul. Koszalińska 96A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000021428 przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez:

dr. Bernarda Rudkowskiego - Prezesa Zarządu,

mgr inż. Marka Szymoniaka - Prokurenta,

zwaną dalej Spółką,

a

 1. Gminą Węgorzyno - 73 - 155 Węgorzyno, ul. Rynek 1 reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………… - Burmistrza Węgorzyna ,

przy kontrasygnacie ………………………………………………………… - Skarbnika Gminy,

działającego w trybie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) - zwaną dalej Gminą.

1. Szczegółowy harmonogram prac 1 etap gazyfikacji gminy Węgorzyno lata 2004 - 2005.

Prace projektowe WC Łobez - SRP Węgorzyno

183 days

04-11-08

05-07-20

Mapy opiniodawcze

5 days

04-11-08

04-11-12

Wypisy z ewidencji gruntów

5 days

04-11-11

04-11-17

Uzgodnienia z właścicielami

40 days

04-11-18

05-01-12

Decyzja WZiZT

75 days

05-01-13

05-04-27

Matryce

20 days

05-01-13

05-02-09

Wrysowanie trasy sieci

7 days

05-02-10

05-02-18

Uzgodnienia branżowe

10 days

05-02-21

05-03-04

Uzgodnienie ZUDP

15 days

05-04-28

05-05-18

Pozwolenie na budowę

30 days

05-05-19

05-06-29

Uprawomocnienie pozwolenia

15 days

05-06-30

05-07-20

Budowa sieci WC Łobez - SRP Węgorzyno

107 days

05-07-21

05-12-16

Wytyczenie trasy

2 days

05-07-21

05-07-22

Prace ziemne I montażowe

60 days

05-07-22

05-10-13

Czyszczenie, próby szczelności I wytrzymałości

10 days

05-10-17

05-10-28

Przekazanie gazociągu do użytkowania

35 days

05-10-31

05-12-16

Prace projektowe WC SRP Węgorzyno - SRP Ścienne

183 days

04-11-08

05-07-20

Mapy opiniodawcze

5 days

04-11-08

04-11-12

Wypisy z ewidencji gruntów

5 days

04-11-11

04-11-17

Uzgodnienia z właścicielami

40 days

04-11-18

05-01-12

Decyzja WZiZT

75 days

05-01-13

05-04-27

Matryce

20 days

05-01-13

05-02-09

Wrysowanie trasy sieci

7 days

05-02-10

05-02-18

Uzgodnienia branżowe

10 days

05-02-21

05-03-04

Uzgodnienie ZUDP

15 days

05-04-28

05-05-18

Pozwolenie na budowę

30 days

05-05-19

05-06-29

Uprawomocnienie pozwolenia

15 days

05-06-30

05-07-20

Budowa sieci WC SRP Węgorzyno - SRP Ścienne

107 days

05-07-21

05-12-16

Wytyczenie trasy

2 days

05-07-21

05-07-22

Prace ziemne I montażowe

60 days

05-07-22

05-10-13

Czyszczenie, próby szczelności I wytrzymałości

10 days

05-10-17

05-10-28

Przekazanie gazociągu do użytkowania

35 days

05-10-31

05-12-16

Prace projektowe Węgorzyno I etap

174 days

04-11-08

05-07-07

Mapy opiniodawcze

5 days

04-11-08

04-11-12

Wypisy z ewidencji gruntów

7 days

04-11-10

04-11-18

Uzgodnienia z właścicielami gruntów

40 days

04-11-19

05-01-13

Decyzja WZiZT

70 days

05-01-14

05-04-21

Zarejestrowanie matryc w ODGK

20 days

05-01-14

05-02-10

Wrysowanie I opisanie trasy sieci gazowej

10 days

05-02-11

05-02-24

Uzgodnienia branżowe

10 days

05-02-25

05-03-10

Uzgodnienie ZUDP

15 days

05-04-22

05-05-12

Uzyskanie pozwolenia na budowę

25 days

05-05-13

05-06-16

Uprawomocnienie się pozwolenia na budowę

15 days

05-06-17

05-07-07

Budowa sieci Węgorzyno I etap

87 days

05-07-18

05-11-15

Wytyczenie trasy

2 days

05-07-18

05-07-19

Prace ziemne I montażowe

45 days

05-07-19

05-09-19

Czyszczenie, próby szczelności I wytrzymałości

5 days

05-09-21

05-09-27

Przekazanie gazociągu do użytkowania

35 days

05-09-28

05-11-15

Prace projektowe Węgorzyno II etap

174 days

04-12-13

05-08-11

Mapy opiniodawcze

5 days

04-12-13

04-12-17

Wypisy z ewidencji gruntów

7 days

04-12-15

04-12-23

Uzgodnienia z właścicielami gruntów

40 days

04-12-24

05-02-17

Decyzja WZiZT

70 days

05-02-18

05-05-26

Zarejestrowanie matryc w ODGK

20 days

05-02-18

05-03-17

Wrysowanie I opisanie trasy sieci gazowej

10 days

05-03-18

05-03-31

Uzgodnienia branżowe

10 days

05-04-01

05-04-14

Uzgodnienie ZUDP

15 days

05-05-27

05-06-16

Uzyskanie pozwolenia na budowę

25 days

05-06-17

05-07-21

Uprawomocnienie się pozwolenia na budowę

15 days

05-07-22

05-08-11

Budowa sieci Węgorzyno II etap

86 days

05-08-22

05-12-19

Wytyczenie trasy

2 days

05-08-22

05-08-23

Prace ziemne I montażowe

45 days

05-08-23

05-10-24

Czyszczenie, próby szczelności I wytrzymałości

5 days

05-10-25

05-10-31

Przekazanie gazociągu do użytkowania

35 days

05-11-01

05-12-19

Prace projektowe Runowo, Runowo Pomorskie

169 days

05-01-03

05-08-25

Mapy opiniodawcze

5 days

05-01-03

05-01-07

Wypisy z ewidencji gruntów

7 days

05-01-05

05-01-13

Uzgodnienia z właścicielami gruntów

35 days

05-01-14

05-03-03

Decyzja WZiZT

70 days

05-03-04

05-06-09

Zarejestrowanie matryc w ODGK

20 days

05-03-04

05-03-31

Wrysowanie I opisanie trasy sieci gazowej

10 days

05-04-01

05-04-14

Uzgodnienia branżowe

10 days

05-04-15

05-04-28

Uzgodnienie ZUDP

15 days

05-06-10

05-06-30

Uzyskanie pozwolenia na budowę

25 days

05-07-01

05-08-04

Uprawomocnienie się pozwolenia na budowę

15 days

05-08-05

05-08-25

Budowa sieci Runowo, Runowo Pomorskie

72 days

05-09-05

05-12-13

Wytyczenie trasy

2 days

05-09-05

05-09-06

Prace ziemne I montażowe

30 days

05-09-06

05-10-17

Czyszczenie, próby szczelności I wytrzymałości

5 days

05-10-19

05-10-25

Przekazanie gazociągu do użytkowania

35 days

05-10-26

05-12-13

2. Załącznik sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Każda ze Stron otrzymuje po jednym egzemplarzu.

Gmina

Spółka

Dnia

…………… 2004 r.

Dnia

………………… 2004 r.


 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 09:52