herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXII/249/2004 w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej


Uchwała Nr XXII/249/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178; z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193; z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67,
poz. 679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643; z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995,
Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176, Nr 217, poz. 2125) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwalnia się od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej składane przez osoby posiadające w dniu zgłoszenia status bezrobotnego lub absolwenta
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001).

§ 2

 Podstawą zwolnienia od opłaty dla osób, o których mowa w § 1, jest przedłożenie
do zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zaświadczenia
z właściwego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego lub absolwenta.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 10:24