herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXII/252/2004 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego


Uchwała Nr XXII/252/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity z 2004 roku Nr 204 poz. 2086) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg - ulic gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Węgorzyno, na cele nie związane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

 1. prowadzenie robót w pasie drogowym;

 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celu, o którym mowa w
§1 pkt. 1, ustala się, z zastrzeżeniem ust. 5, następujące stawki opłat za każdy dzień

zajęcia:

 1. przy zajęciu jezdni do 50% jej szerokości - 5.00 zł

 2. przy zajęciu jezdni powyżej 50% jej szerokości - 8.00 zł

 1. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych.

 2. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości - 2.00 zł.

 3. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

 4. Przy zajęciu jezdni lub chodnika o nawierzchni gruntowo-żużlowej (nawierzchnie nieutwardzone) stosuje się stawki opłat w wysokości 50% stawek określonych w ust. 1.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się, z

zastrzeżeniem ust. 2 następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego

zajętego przez rzut poziomu urządzenia:

 1. w jezdni - 80.00 zł

 2. na drogowym obiekcie inżynieryjnym - 180.00 zł.

  1. W przypadku umieszczenia urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w wysokości 10% stawek określonych w ust.1 pkt. 1-2.

  2. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) pozostawania urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt. 3, ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1m2 powierzchni:

 1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł

 2. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy reklamy - 1,00 zł

 3. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł

   1. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwającego krócej niż 24 godziny.

§ 5. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt. 4, ustala się

stawkę opłat za zajęcie 1m2 w wysokości - 1 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 10:27