herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXII/253/2004 w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta stanowiącego podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2005


Uchwała Nr XXII/253/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta stanowiącego podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993 r. Nr 94, poz. 431;
z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r.
Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r., określoną
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. ogłoszoną w Monitorze Polskim Nr 43, poz. 765, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy obniża się z kwoty 37,67 zł. za 1q do kwoty 29,00 zł
za 1 q.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/153/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do obliczania podatku rolnego, ogłoszona dnia 16 grudnia 2003 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 119, poz. 2185.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 10:29