herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXII/257/2004 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXII/257/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia  19 listopada 2004 r.

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej

                          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214,  poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1, lit. a oraz  pkt 3   ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r  Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku:

a)  za sprzedaż na targowisku wyłącznie warzyw, owoców, jaj w wysokości stanowiącej iloczyn powierzchni zajętego pod sprzedaż placu oraz stawki za 1m2 wynoszącej - 1,60 zł,

b)  za sprzedaż na targowisku wyłącznie artykułów innych spożywczych w wysokości stanowiącej iloczyn powierzchni zajętego pod sprzedaż placu oraz stawki za 1 m2 wynoszącej - 2,10 zł,

c)  za sprzedaż na targowisku innych towarów, artykułów nie spożywczych w wysokości stanowiącej iloczyn powierzchni zajętego pod sprzedaż placu oraz stawki za 1 m2 wynoszącej - 2,60 zł.

2. Należna stawka dzienna opłaty targowej nie może być niższa niż 5,00 zł .

3. Powierzchnię placu zajętego pod stoisko sprzedaży ustala się w pełnych jednostkach zaokrąglając
w górę każdy rozpoczęty m2.

4. Powierzchnię placu zajętego pod stoisko sprzedaży mierzy się po obrysie rzeczywiście zajętego terenu z uwzględnieniem powierzchni stołów, zadaszeń, namiotów i innych urządzeń pomocniczych,
a także powierzchni zajętych na wyeksponowanie towaru.

§ 2. 1. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż produktów rolnych wytworzonych we własnym gospodarstwie rolnym przez osoby będące podatnikami podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami) na terenie gminy Węgorzyno.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/130/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 września 2003 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 128, poz. 2477 zmiana Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 19, poz. 367 ).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

       Tomasz Janus

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 10:49