herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXII/259/2004 w sprawie zasad rejestracji i ewidencji psów na obszarze Gminy Węgorzyno


Uchwała Nr XXII/259/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie zasad rejestracji i ewidencji psów na obszarze Gminy Węgorzyno

Na podstawie art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770;
z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 7, poz. 78; z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808) oraz art. 14 pkt. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200,
poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie gminy wprowadza się obowiązek ewidencjonowania wszystkich psów w rejestrze.

Rejestr służy zwiększaniu efektywności poboru podatku od posiadania psów oraz ochronie przed zagrożeniem, uciążliwością lub zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego ze strony psów.

2. Ewidencji podlegają również psy, za które podatek nie jest uiszczony z powodu zwolnień ustawowych lub innych przepisów.

3. Właściciele psów zobowiązani są w terminie 30 dni od dnia wejścia w posiadanie psa do jego zaewidencjonowania w rejestrze psów prowadzonym przez Urząd Miejski poprzez zgłoszenie
u sołtysa danej wsi bądź bezpośrednio w Urzędzie Miejskim.

4. Obowiązek, o którym mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy szczeniąt w wieku do 2 miesięcy.

§ 2. 1. Rejestr psów będących w posiadaniu osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy oraz innych podmiotów mających na terenie gminy siedzibę (dział, filię itp.) prowadzi Urząd Miejski.

2. Rejestr jest prowadzony w formie:

1) komputerowej stałej lokalnej bazy danych;

2) kartoteki.

§ 3. 1. Rejestr psów winien zawierać następujące dane:

1) numer ewidencyjny psa;

2) datę rejestracji;

3) opis psa (nazwa, rasa, płeć, wiek w dniu rejestracji, maść);

4) numer identyfikacyjny;

5) nazwisko i imię lub nazwa podmiotu będącego posiadaczem psa oraz jego adres;

6) data skreślenia z ewidencji;

7)nazwisko i imię lub nazwa podmiotu będącego nowym posiadaczem psa oraz jego adres.

2. Właściciel psa w terminie określonym w § 1 ust. 3, jest obowiązany do zgłaszania wszelkich zmian w stanie posiadania (zmiana właściciela, śmierć psa, zaginięcie itp.) w rejestrze psów, celem aktualizacji w bazie danych.

§ 4. 1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne psy, nakłada się na posiadaczy psów zamieszkujących stale na terenie gminy obowiązek dokonania ich trwałego oznakowania w sposób określony w § 5 ust. 2 w terminie do 30 czerwca 2005 roku.

2. Osoba, która stała się posiadaczem nieoznakowanego psa, zobowiązana jest do dokonania trwałego oznakowania w terminie 30 dni od daty nabycia.

3. W przypadku szczeniąt obowiązek trwałego oznakowania powstaje po ukończeniu przez nie dwóch miesięcy życia.

4. Osoby posiadające psy trwale oznakowane w dniu wejścia w życie uchwały lub nabywające psy trwale oznakowane po tym terminie, winny postąpić w sposób określony w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Termin i miejsca wykonywania trwałego oznakowania zostaną wskazane przez Urząd Miejski.

2. Trwałe oznakowanie psa polega na wszczepieniu psu metodą iniekcji podskórnej, elektronicznego miniaturowego nadajnika kodu (mikroczipu) z odpowiadającym mu numerem identyfikacyjnym. Zabieg jest dokonywany przez upoważnionego lekarza weterynarii.

3. Znakowanie psów w sposób, o którym mowa w ust. 2, odbywa się nieodpłatnie dla posiadacza psa. Koszt oznakowania ponosi gmina.

§ 6. 1. Naruszenie postanowień § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 3 niniejszej uchwały podlega karze grzywny na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Upoważnia się Burmistrz Węgorzyna do kontroli i egzekwowania postanowień niniejszej uchwały w zakresie odnoszącym się do obowiązków posiadaczy psów.

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

2. Tekst niniejszej uchwały należy przekazać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, lekarzom weterynarii i lecznicom weterynaryjnym, zarządcom (dzierżawcom, administratorom) budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz sołtysom.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 10:55