herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXII/260/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004


Uchwała Nr XXII/260/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 3.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 0830 Wpływy z usług o kwotę 3.000,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 3.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 złotych

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 1.200.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 700.000,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000 złotych

§ 4

1. Dochody budżetowe Gminy na 2004 rok

po zmianach w wysokości - 11.269.881 złotych, z tego:

  • dochody własne - 9.868.118 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 1.401.763 złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2004 rok

po zmianach w wysokości - 11.525.959 złotych

- na realizacje zadań własnych - 10.124.196 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 1.401.763 złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 124.865,00 złotych z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie w wysokości 124.865,00 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 380.943,00 zostanie sfinansowany z :

- kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 200.000,00 złotych

- nadwyżki z lat ubiegłych - 180.943 złotych

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 10:56