herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXIII/267/2004 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom


Uchwała Nr XXIII/267/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom, określenia zasad zbywania i obciążania lokali użytkowych i mieszkalnych oraz stosowania bonifikat od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych i od pierwszej opłaty w odniesieniu do nieruchomości gruntowych oddawanych w użytkowanie lub współużytkowanie wieczyste związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 34. ust. 6, art. 68. ust. 1. pkt. 7, art. 70. ust. 4, art. 73. ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. ) uchwala, co następuje:

§ 1

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie Gminy Węgorzyna odbywać się będzie w drodze przetargu, oprócz przypadków zbycia bezprzetargowego zastrzeżonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

§ 2

Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych ( przez, które rozumie się również domy jednorodzinne, w których znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny) i użytkowych wraz z częściami wspólnymi, przynależnymi, garażami i gruntem niezbędnym do jego korzystania stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, wyłącznie ich najemcom, jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

§ 3

Wyłącza się ze sprzedaży lokale w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej nr 2a , ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Grunwaldzkiej nr 16, ul. 2 Marca 10, ul. Kopernika 11, Kościuszki 1, w Sielsku nr 20 oraz wszystkie lokale socjalne.

§ 4

Nabycie przez najemcę lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje ustawowe prawo pierwszeństwa w jego nabyciu, za wyjątkiem przypadków określonych w § 3 uchwały nastąpić może pod warunkiem, że do wniosku zostanie załączony dowód wpłaty zaliczki na poczet wyceny lokalu w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 5

Najemcom lokali użytkowych ( przez które rozumie się również garaże ), za wyjątkiem przypadków określonych w § 3 uchwały przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu tego lokalu pod warunkiem, że składając wniosek wpłaci zaliczkę na poczet wyceny lokalu w wysokości ustalonej w umowie zawartej pomiędzy gminą a rzeczoznawcą majątkowym.

§6

Przeniesienie prawa własności lokalu następuje wraz z przeniesieniem prawa współwłasności, lub udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. Nie dotyczy to rozpoczętej a nie zakończonej procedury sprzedaży lokali w budynku obejmującym kilka lokali gdzie grunt został oddany w użytkowanie wieczyste lub współużytkowanie wieczyste.

§ 7

1. Nabywca każdej nieruchomości powinien być obciążony kosztami przygotowania nieruchomości

do sprzedaży ( np. dokumentacji geodezyjnej, podziału geodezyjnego, wznowienia granic, wyceny,

aktualizacji mapy) oraz wyrazi zgodę na wydawanie odpisów aktów notarialnych Gminie w

sytuacjach określonych w art. 73. ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także zobowiązać

się do powiadomienia Gminy o zajściu takiej sytuacji.

2. W przypadku sprzedaży bezprzetargowej wpłacona zaliczka na poczet wyceny lokalu nie podlega

zwrotowi jeżeli zlecono wykonanie operatu szacunkowego, a nabywca wycofał się z kupna.

3. Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę wyszczególnionych w pkt. 1 za wyjątkiem kosztów

wyceny rozliczony zostanie w protokole ustalającym warunki sprzedaży w ułamkowej części

ustalonej jak dla nieruchomości wspólnej.

4. Należność określona w ust. 3 musi być zapłacona przez kupującego przed zawarciem umowy

notarialnej.

§ 8

1. Wyraża się zgodę na zastosowanie przez Burmistrza bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

najemcom, którzy przed zawarciem umowy notarialnej wnoszą jednorazowo całą należność

wynoszącej:

a/ 92 % ceny w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami

wybudowanymi przed 1945 r.,

b/ 90 % ceny w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami

wybudowanymi po 1945 r.

c/ 70% od pierwszej opłaty od udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości

gruntowej związanym z odrębną własnością lokalu mieszkalnego

2. Prawo do 90% bonifikaty zachowują również osoby fizyczne jeżeli zapłata nastąpi w nie więcej niż

2 równych ratach, płatnych w danym roku kalendarzowym, przy czym pierwsza rata płatna jest

przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.

3. Wyraża się zgodę na zastosowanie przez Burmistrza bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

najemcom, dla budynków wybudowanych po 45 r w przypadku rozłożenia ceny na raty roczne, na

okres do 10 lat, która wynosi:

ilość rat

wysokość bonifikaty

2

50

3

40

4

35

5

30

6

25

7

20

8

15

9

10

10

0

§9

1. Przy nabywaniu lokali mieszkalnych, w systemie ratalnym pierwsza wpłata nie może być mniejsza

niż 20% ceny za lokal, po zastosowaniu bonifikaty.

2. Niespłacona cena podlega oprocentowaniu w wysokości 1/8 stopy redyskonta weksli stosowanej

przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej na dzień 02 stycznia danego roku.

3. Raty wraz z oprocentowaniem płatne są z góry w terminie do dnia 31 marca każdego roku, bez

wezwania i podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu.

§ 10

Nabywca, który był w okresie od 26.05.1990 r. lub jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego może kupić z gminnego zasobu mieszkaniowego lokal bez uwzględnienia bonifikat. W tym

przypadku stosuje się odpowiednio § 9.

§ 11

Nabywca, który nie jest lub nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego, z gminnego zasobu mieszkaniowego, może kupić tylko jeden lokal mieszkalny z uwzględnieniem obowiązujących bonifikat.

§ 12

Sprzedaż lokalu użytkowego najemcy, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa określone w § 5 uchwały dokonywana jest poprzez wpłatę jednorazową lub w ratach na wniosek nabywcy.

§ 13

1. Sprzedaż ratalna lokali użytkowych odbywać się będzie na następujących zasadach:

a/ zapłata należności za lokal oraz za grunt na współwłasność następuje w okresie nie dłuższym niż 10

lat, przy czym pierwsza wpłata wymagana przed zawarciem umowy notarialnej liczona jest jako

pierwsza rata.

b/ w przypadku nabycia gruntu na współużytkowanie wieczyste pierwsza opłata nie może być

rozłożona na raty, natomiast pierwsza rata za lokal płatna przed zawarciem umowy notarialnej nie

może być mniejsza niż 25 % ceny lokalu.

c/ w przypadku nabycia gruntu na współwłasność pierwsza rata za grunt i lokal nie może być

mniejsza niż 20 % ceny.

2. Niespłacona cena podlega oprocentowaniu w wysokości

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-01-2005 07:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2005 07:30