herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXIII/269/2004 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXIII/269/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, ustalenia zasad zbywania tych nieruchomości oraz wysokości udzielonej bonifikaty osobom fizycznym przy sprzedaży tych nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 32, art. 68. ust. 1. pkt. 1, ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych wyłącznie ich wieczystym użytkownikom.

§ 2

1. Wyraża zgodę na zastosowanie przez Burmistrza bonifikaty od ceny nieruchomości (po zaliczeniu

kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości ), wynoszącej 85% .

2. Zgoda na udzielenie bonifikaty dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących wieczystymi

użytkownikami lub wieczystymi współużytkownikami nieruchomości zabudowanych

i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe oraz mających udział w prawie wieczystego

użytkowania związanym z wyodrębnieniem własności lokalu mieszkalnego, pod warunkiem

uiszczenia ceny jednorazowo.

§ 3

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia oraz koszty opłaty notarialnej i sądowej powinien pokryć w całości nabywca.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-01-2005 07:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2005 07:34