herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXIII/274/2004 w sprawie uchwalenia na rok 2005 Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


Uchwała Nr XXIII/274/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia na rok 2005 Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, ze zmianami: z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135) uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Program Współpracy na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIII/274/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGORZYNO NA ROK 2005

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO I STOWARZYSZENIAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ilekroć w Programie jest mowa o:

 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873);

 2. gminie - rozumie się przez to gminę Węgorzyno

 3. urzędzie - rozumie się Urząd Miejski w Węgorzynie

 4. Burmistrzu - rozumie się Burmistrza Węgorzyna

 5. podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

 6. dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy
  z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, ze zmianami);

 7. konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§ 2

  1. Celem programu jest zdynamizowanie współpracy organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na terenie Gminy Węgorzyno z samorządem oraz podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych.

  2. Program określa zasady, obszary i formy wzajemnej współpracy oraz udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym przez samorząd.

  3. Funkcje koordynatora współpracy pełnić będzie pracownik Urzędu powołany przez Burmistrza.

OBSZARY WSPÓŁPRACY

§ 3

Współpraca gminy z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy, a w szczególności zadań o zasięgu gminnym, w dziedzinie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 2. działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

 3. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz działalności wspomagającej rozwój
  gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 5. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

 7. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

 8. ekologii;

 9. promocji i ochrony zdrowia;

 10. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

 11. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
  między społeczeństwami.

ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 4

 1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z podmiotami programu jest prowadzenie przez nich działalności na terenie Gminy Węgorzyno lub na rzecz jej mieszkańców.

 2. Współpraca z podmiotami programu odbywa się w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości , suwerenności stron, efektywności , uczciwej konkurencji i jawności:

 1. zasada partnerstwa oznacza współpracę na równych warunkach określonych dobrowolną umową,

 2. zasada pomocniczości oznacza, że Gmina powierza organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych , a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny , profesjonalny i terminowy;

 3. zasada suwerenności przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji pozarządowych , nie narzucanie sobie wzajemnie woli ingerowania w wewnętrzne sprawy podmiotów;

 4. zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;

 5. zasada uczciwej konkurencji zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych kryteriach wspierania finansowego i poza finansowego organizacji pozarządowych;

 6. zasada jawności urzeczywistniana jest poprzez udostępnienie przez Gminę informacji o celach, kosztach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zasada jawności obliguje organizacje pozarządowe do udostępnienia Gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej , sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

EFEKTY WSPÓŁPRACY

§ 5

 1. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną jej tożsamość i tradycje.

 2. Stwarzanie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Gminy.

 3. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

 4. Poszerzenie możliwości komunikacji władz Gminy ze społecznością lokalną.

 5. Promowanie pozytywnych postaw oraz inicjatyw cennych społecznie.

FORMY WSPÓŁPRACY

§ 6

 1. Współpraca gminy z podmiotami Programu obejmuje współdziałanie o charakterze finansowym i pozafinansowym.

 2. Współpraca finansowana polega na zlecaniu podmiotom realizacji zadań publicznych poprzez:

  1. powierzenie wykonywania zadnia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub

  2. wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 1. Współpraca pozafinansowa polega na:

  1. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

  2. konsultowaniu z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów;

  3. udzielania podmiotom Programu pomocy, w szczególności w postaci:

    1. promocji działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza na własnej stronie internetowej i w środkach masowego przekazu;

    2. pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej;

    3. informowania o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji;

    4. współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych niż budżet gminy źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

    5. zapewniania udziału przedstawicieli podmiotów Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, w powoływanych radach, zespołach, komisjach opiniodawczych

    6. użyczania sprzętu i wyposażenie, bezpłatnego udostępniania sal urzędu.

§ 7

 1. Wspieranie oraz powierzanie wykonywania zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, rozstrzyganych przez komisje konkursowe, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

 2. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Burmistrza. W przypadku związania członka Komisji z rozpatrywaną przez Komisję ofertą , członek komisji nie bierze udziału w rozstrzyganiu w tej konkretnej sprawie.

 3. Ogłoszenie o konkursie publikowane jest na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRIORYTETY W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH


§ 8

Za priorytetowe zadania gminy do realizacji w roku 2005 we współpracy z podmiotami Programu przyjmuje się:

 1. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

  1. działania na rzecz dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, mające na celu zapobieganie ich marginalizacji;

 1. W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez:

  1. podtrzymywanie aktywności życiowej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ułatwianie im uczestnictwa w życiu społecznym (programy integracyjne, terapeutyczne);

 1. W zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, oraz działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - tworzenie warunków dla podejmowania działalności gospodarczej i powstawania nowych miejsc pracy.

 1. W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - wspieranie i promocja przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych oraz wychowawczych, m.in. takich jak:

  1. promujących dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną;

  2. propagujących zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży

  3. organizacja konkursów;

  4. organizowanie szkoleń związanych z różnymi formami edukacji i wychowania;

  5. doradztwo i doskonalenie nauczycieli;

5. W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki krajoznawstwa, a także wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań promujących gminę, m.in. poprzez:

 1. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;

 2. wyznaczanie szlaków turystycznych;

 3. wydawnictwa promocyjne;

 4. organizację imprez promocyjnych.

6. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie rozwoju kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz walorów kulturowych gminy realizowanych poprzez:

 1. organizowanie imprez kulturalnych oraz ich promocji;

 2. konserwację, inwentaryzację i ochronę zabytków i innych obiektów kultury materialnej;

 3. prowadzenie dokumentacji zjawisk życia kulturalnego;

 4. upowszechnianie, promocję i popularyzację w kraju lokalnej twórczości, wykonawstwa artystycznego,

 5. wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

7. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wpieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez , m.in. poprzez:

 1. organizację lokalnych imprez sportowych;

 2. organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;

 3. organizację imprez sportowo - rekreacyjnych;

 4. wynajem transportu, hal sportowych itd.,

 5. wspierania działalności Uczniowskich Klubów Sportowych i Ludowych Klubów Sportowych

8. W zakresie ochrony i promocji zdrowia , m.in. poprzez::

 1. promocję zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy;

 2. wspierania działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej.

9. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym , m.in. poprzez::

 1. wspieranie działań w zakresie leczenia uzależnień;

 2. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

 4. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

 5. wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

   1. Podmioty realizujące zadania publiczne i dysponujące dotacją z Gminy Węgorzyno na ten cel zobowiązane są do między innymi do:

  1. przedstawienia merytorycznego sprawozdania z wykonania zadania wraz z finansowym rozliczeniem zadania;

  2. udostępnienia do wglądu oryginałów faktur (rachunków ) dotyczących rozliczenia finansowego dotacji;

  3. umieszczenia informacji o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania ze środków budżetu Gminy w wydawnictwach , publikacjach i materiałach informacyjnych.

2. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891)

§ 10

 1. Podmioty Programu mają prawo wspólnie kształtować zakres Programu Współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na kolejne lata budżetowe.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-01-2005 07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2005 07:46