herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXIII/275/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004


Uchwała Nr XXIII/275/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1005, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 41.880,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych § 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę 18.000,00 złotych

- w dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 2.400,00 złotych

- w dz. 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 18.600,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 1.000,00 złotych

- dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.880 złotych

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o łączną kwotę 3.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 0830 Wpływy z usług o kwotę 3.000,00 złotych

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 3.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 złotych

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 23.880,00 złotych

- w dz. 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 18.600,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.400,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4300 Zakup usług

pozostałych o kwotę 1.000,00 złotych

- dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.880 złotych

§ 5

1. Dochody budżetowe Gminy na 2004 rok

po zmianach w wysokości - 11.576.947 złotych

z tego

  • dochody własne - 9.908.325 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 1.668.622 złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2004 rok

po zmianach w wysokości - 12.115.025 złotych

- na realizacje zadań własnych - 10.446.403 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 1.668.622 złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 124.865,00 złotych z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie w wysokości 124.865,00 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 662.943,00 zostanie sfinansowany z :

- kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 500.000,00 złotych

- nadwyżki z lat ubiegłych - 162.943 złotych

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-01-2005 07:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2005 07:47