herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXIII/277/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2004


Uchwała Nr XXIII/277/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2004

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz.. 1005, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 60.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 30.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 0830 Wpływy z usług o kwotę 30.000,00 złotych

§ 2

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 60.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 10.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 20.000,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę 15.000,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 15.000,00 złotych

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-01-2005 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2005 07:52