herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXIV/280/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2005 rok


Uchwała Nr XXIV/280/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 12 stycznia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2005 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1 . Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1)

w wysokości 12.357.228 zł,

z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 10.181.468 zł,

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych ( art.18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

( art. 11 cyt. ustawy ), (załącznik Nr 3) 67.000 zł,

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 2.175.760 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy ( załącznik Nr 5)

w wysokości 15.929.728 zł,

z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 13.753.968,

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( załącznik Nr 7) 67.000 zł,

2)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8)

w wysokości 2.175.760 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.572.500 zł

zostanie pokryty :

  1. kredytów 2.300.000,

2) pożyczek 1.210.000zł.

3)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 62.500 zł

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 .

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 9 do uchwały .

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe z zakresu:

1) przeciwdziałania patologiom społecznym w łącznej kwocie 18.000 zł,

2) ochrony i promocji zdrowia w łącznej kwocie - 1.000 zł,

3) kultury w łącznej kwocie - 6.500 zł,

4) ochrony dóbr kultury w łącznej kwocie - 20.000 zł,

5) upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie - 36.000 zł.

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie- 1.000 zł

§ 9. Ustala się dotację na dofinansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innej jednostce samorządu terytorialnego z zakresu:

1) oświaty w wysokości 11.000 zł.

§ 10. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2005 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 300.000 zł,

przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie lub wykupowi w roku budżetowym.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-01-2005 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2005 09:27