herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXIII/378/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005


Uchwała Nr XXXIII/378/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 75.728,00 złotych

- w dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 75.128,00 złotych

- w dz. 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 0970 Wpływy z rożnych dochodów o kwotę 600,00 złotych

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 140.560,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115.440 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.120,00 złotych

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 75.728,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 75.128,00 złotych

- w dz. 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 600,00 złotych

§ 4

1. Dochody budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 14.022.809,00 złotych

z tego

  • dochody własne - 11.738.270,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 2.284.539,00złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 14.539.199,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 12.254.660,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 2.284.539,00złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 136.500,00 złotych z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie wysokości 136.500,00 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 652.890,00 zostanie sfinansowany z :

- kredytów - 652.890,00 złotych

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-02-2006 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2006 11:52