herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXXIII/383/2005 w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe ...


Uchwała Nr XXXIII/383/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe

warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń

wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych

przez Gminę Węgorzyno w roku 2006.

Na podstawie art. 30 ust. 6 art. 49 ust. 2, art. 54 ust.7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90,poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz.959,

Nr 179, poz. 1845; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179,poz.1487,Nr 181,poz.1526) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Węgorzyno dodatków do wynagrodzenia i nagród:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :

1)szkole- należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest gmina Węgorzyno,

2)dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora

jednostki, o której mowa w pkt. 1,

3)roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku

do 31 sierpnia roku następnego,

4)klasie - należy przez to rozumieć także oddziały lub grupę,

5)ucznia- należy przez to rozumieć także wychowanka,

6)tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy

obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust.3 Ustawy Karta Nauczyciela.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w roku 2006, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć.

§ 2

 1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.Nr 22, poz.181 z dnia 9 lutego 2005) lub akt prawny, który to rozporządzenie zastąpi.

 1. W 2006 roku nie przewiduje się środków na podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

§ 3

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:

  1. dodatku motywacyjnego,

  2. dodatku za wysługę lat,

  3. dodatku funkcyjnego,

  4. dodatku za warunki pracy,

  5. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

  6. nagród ze specjalnego funduszu nagród,

  7. innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy .

II. DODATEK MOTYWACYJNY

§ 4

 1. Do szczegółowych warunków przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych należą:

  1. uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.

  2. umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,

  3. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

  4. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

  5. systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,

  6. podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

  7. wzbogacenie własnego warsztatu pracy,

  8. dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,

  9. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

  10. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

  11. przestrzeganie dyscypliny pracy,

  12. zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególności:

   1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

   2. udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,

   3. opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

   4. prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

   5. aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

 1. Dla nauczyciela doradcy metodycznego oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1, podstawą ustalenia dodatku motywacyjnego jest również stopień realizacji zadań takich jak:

  1. diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli na terenie objętym doradztwem,

  2. prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych przy warsztacie pracy,

  3. organizowanie konferencji przedmiotowo metodycznych,

  4. prowadzenie warsztatów metodycznych,

  5. współdziałanie z organami i instytucjami oświatowymi (WOM, KO, MEN),

  6. opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych,

  7. upowszechnianie innowacji metodycznych

  8. organizowanie wystaw środków dydaktycznych i ich promowanie wśród nauczycieli,

  9. prowadzenie wzorcowych gabinetów oraz przyczynienie się do ich wzbogacania,

  10. podejmowanie działań na rzecz własnego rozwoju,

  11. prowadzenie dokumentacji pracy wymaganej przez dyrektora WOM,

  12. koordynowanie pracy zespołu przedmiotowego doradców metodycznych (koordynatorzy),

  13. wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.

 1. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:

  1. umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły (placówki):

   1. przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,

   2. podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,

   3. pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,

   4. podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;

  1. sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:

   1. dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

   2. podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

   3. polityka kadrowa,

   4. organizowanie konferencji szkoleniowych,

   5. współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

   6. podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;

  1. wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły/placówki:

   1. osiągnięcia uczniów szkoły : naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,

   2. poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

   3. dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

   4. stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

   5. obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,

   6. konstruktywna współpraca z Radą Szkoły lub Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§ 5

Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczyciela - w wysokości 4 % planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, a dla dyrektorów szkół do 30 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów.

§ 6

1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o opracowane kryteria w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela .

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 1. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje Burmistrz dwa razy w roku na okres 6 miesięcy w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

§ 7

 1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

§ 8

 1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

 1. Nauczyciel przeniesiony na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

§ 9

Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

III. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 10

 1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2005 Nr 22, poz.181 z dnia 9 lutego., o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.

 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

  1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.

  2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

IV. DODATEK FUNKCYJNY

§ 11

 1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół (placówek) przyznaje Burmistrz, a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły (placówki).

 1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje się uwzględniając:

  1. warunki organizacyjne, m.in.:

   1. liczbę oddziałów,

   2. liczbę zastępców,

   3. zmianowość,

   4. liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła;

§ 12

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły (placówki), albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły (placówki) przysługuje dodatek funkcyjny obliczany % na podstawie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, w wysokości określonej w poniżej podanej tabeli:

Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.

Typy szkół (placówek), stanowiska kierownicze

Wysokość % zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego

od

do

1.

Przedszkola:

a)dyrektor

b)wicedyrektor

6%

5%

25%

15%

2.

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:

  1. dyrektor szkoły:

   • liczącej do 8 oddziałów,

   • liczącej od 9 do 16 oddziałów,

   • liczącej od 17 do 25 oddziałów,

   • liczącej powyżej 25 oddziałów,

  1. wicedyrektor szkoły (zespołu szkół),.

  1. kierownik świetlicy szkolnej

20%

25%

30%

35%

15%

5%

40%

45%

50%

60%

30%

15%

 1. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły (placówki) lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.

 1. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły (placówki) przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.

§ 13

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:

 1. sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 12 ust.1, za każdego nauczyciela powierzonego opiece,

 2. powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 12 ust.1,

 3. powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta, w wysokości do 25% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 12 ust.1,

2.

Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 ustala dyrektor szkoły (placówki) w uzgodnieniu z Burmistrzem.

§ 14

  1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 1 i 2 oraz w § 13 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

  1. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 oraz w § 12 ust. 3, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

  1. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 12 ust 1-3, nie wyłącza prawa do dodatku, o którym mowa w § 13 ust. 1.

  1. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 15

  1. Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy przysługują nauczycielom za prowadzenie:

  1. zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych oraz indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego

    • w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego,

  1. zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim

    • w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego,

  1. zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych

    • w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego,

  1. w pozostałych przypadkach pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach

- w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

  1. Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

  1. Dodatek za trudne warunki pracy, określony w ust. 1 pkt 1-4 wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

  1. Nauczyciele wykonujący zadania doradcy metodycznego, zatrudnieni w szkołach, w których przysługuje dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy, realizujący obowiązujący ich wymiar godzin zajęć w takich warunkach, otrzymują ten dodatek w takiej części, w jakiej realizowany przez nich wymiar godzin zajęć pozostaje do obowiązującego w tej szkole (placówce) wymiaru godzin zajęć.

VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 16

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

 1. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

 1. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-02-2006 11:59
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2006
  Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2006 11:59