herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

ogłasza przetarg nieograniczonego o wysokości do 30 000 euro na wykonanie usług geodezyjnych

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
W WĘGORZYNIE
UL. RYNEK 1
tel. / fax. 091 39 71 563


ogłasza przetarg nieograniczonego o wysokości do 30 000 euro na wykonanie
usług geodezyjnych

Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie map do celów projektowych "na folii" dla inwestycji:
1. Budowa sieci wodociągowej w. Runowo - Kraśnik w skali 1:1000
2. Budowa sieci wodociągowej Lesięcin - Gardno w skali 1:1000
3. Modernizacja drogi gminnej w m. Ginawa w skali 1:1000
4. Wykonanie robót związanych z usunięciem usterek wynikłych w trakcie odbioru końcowego na inwestycji "Budowa kolektora sanitarnego w ul. Kościuszki" w skali 1:500
Zakres opracowania zgodnie z załączonymi mapami stanowiącymi załączniki do SIWZ

Wymagany termin realizacji 31 lipiec 2003 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Węgorzynie pok. nr 15
Wadium w wysokości 1000,00 zł należy wpłacić na konto Nr 93750002-39000954-36002-11/1 Bank Spółdzielczy w Goleniowie w terminie do dnia 2003.06. 10. do godz. 930

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego, pok. nr 18 - Referent UGiM Anna Czarnecka, II piętro (opłacając gotówką) lub za zaliczeniem pocztowym przesyłając zamówienie.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pan Lech Romańczyk inspektor Wydziału Infrastruktury Technicznej Nieruchomości i Rolnictwa UGiM Wegorzyno- pokój nr 20, II piętro - tel. (0923) 71 483 w godz. 8:00 -15:00
Termin składania ofert upływa w dn. 10.06.2003 o godz. 945
Otwarcie ofert nastąpi 10.06.2003 o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego - pok. 10

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust 1.
i art. 22 ust. 7, którzy spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
- koszt - 70%
- termin realizacji -30%
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Cena specyfikacji 72 zł + 22 % podatku VAT

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-05-2003 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 26-05-2003 13:34