herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg nieograniczonego o wysokości do 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych


BURMISTRZ
WĘGORZYNA
UL. RYNEK 1
tel. / fax. 091 39 71 563


ogłasza przetarg nieograniczonego o wysokości do 30 000 euro na wykonanie
robót budowlanych

Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z usunięciem usterek wynikłych w takcie odbioru końcowego na inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Węgorzynie" zgodnie z protokółem odbioru końcowego.
W zakres robót wchodzą min. wykonanie projektu , uzyskanie pozwolenia na budowę i budowa przepompowni lokalnej ścieków dla posesji nr 19 -dz. nr 1258, przebudowa odcinka przykanalika łączącego posesję nr 2 -działka nr 1241/1 z kolektorem sanitarnym , przebudowa przykanalika w posesji nr 10-działka nr 715, montaż w istniejących przepompowniach złączy zabezpieczających przed wysunięciem się przewodów ( sprzęgło typ HAWLE) szt. 23, wymiana w istniejących przepompowniach elementów stalowych na elementy ze stali nierdzewnej - 24 szt.,

Wymagany termin realizacji : 30. 11. 2003 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie pok. nr 15
Wadium w wysokości 900,00 zł należy wpłacić na konto Nr 93750002-39000954-36002-11/1 Bank Spółdzielczy w Goleniowie w terminie do dnia 2003.07.18 r. do godz. 10.45

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego, pok. nr 18 - Referent UM Węgorzyno Anna Czarnecka, II piętro (opłacając gotówką) lub za zaliczeniem pocztowym przesyłając zamówienie.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pan Lech Romańczyk inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Budownictwa UM Węgorzyno- pokój nr 20, II piętro - tel. (0923) 71 483 w godz. 8.00-15.00
Termin składania ofert upływa w dn. 2003.07.18 o godz. 10.45
Otwarcie ofert nastąpi 2003. 07.18 o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego - pok. 10

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust 1.
i art. 22 ust. 7, którzy spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
- koszt - 100%
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Cena specyfikacji 72 zł + 22 % podatku Vat

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 04-07-2003 17:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2003 17:02