herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Cieszynie nad jeziorem Woświn w gm. Węgorzyno - tereny nie uzbrojone.

 

B U R M I S T R Z   W Ę G O R Z Y N A

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Cieszynie nad jeziorem Woświn w gm. Węgorzyno - tereny nie uzbrojone.

nr dz.

Pow. w m2

cena wyw. w zł

Wadium

20%

położenie

przeznaczenie w planie zagospodarowania

uwagi

169/34

2.800

33.939

6.788

Cieszyno

UT o ogólnodost. ośrodki kemping.                            

w Sądzie wniosek o założenie KW

169/36

1.339

22.654

4.531

Cieszyno

UTL u   zab. Letniskowa .z usługami

jw

169/37

1.047

17.894

3.579

Cieszyno

                   j.w.

jw

169/38

  884

14.800

2.960

Cieszyno

                   j.w.

jw

169/39

  786

13.245

2.649

Cieszyno

                   j.w.

jw

169/41

1.411

24.516

4.904

Cieszyno

                   j.w.

jw

169/42

1.149

20.120

4.024

Cieszyno

                   j.w.

jw

169/43

1.147

20.085

4.017

Cieszyno

                   j.w.

jw

169/44

1.170

20.470

4.094

Cieszyno

                   j.w.

jw

169/45

169/51

   891

   316

21.412

4.283

Cieszyno

                   j.w

jw

169/46

   939

8.402

336

Cieszyno

KL  droga wew. obligatoryjna sprzedaż. na udział do 1/5 dla dz. od 169/41 do 169/45

jw

169/52

169/48

1.163

     48

21.475

4.295

Cieszyno

UTL u  zab. Letniskowa  z usługami

jw

169/53

169/49

1.226

     58

22.777

4.556

Cieszyno

                  j.w.

jw

169/54

169/50

1.481

    47

26.802

5.361

Cieszyno

                  j.w.

jw

169/70

7.502

140.954

28.191

Cieszyno

UTH  usługi hotelowo- pensjonatowe

jw

169/76

7.536

84.317

16.864

Cieszyno

UTP  pola namiotowe

jw

169/73

5.532

62.015

12.403

Cieszyno

                  j.w.

jw

169/74

6.128

68.644

13.729

Cieszyno

                  j.w.

jw

172/1

1.038

17.019

3.404

Cieszyno

UTL   zabudowa letniskowa

jw

172/2

1.036

16.984

3.397

Cieszyno

                  j.w.

jw

172/3

1.196

19.482

3.897

Cieszyno

                  j.w.

jw

172/4

1.201

19.561

3.913

Cieszyno

                  j.w.

jw

172/5

1.317

21.372

4.275

Cieszyno

                  j.w.

jw

169/56

   746

13.798

2.760

Cieszyno

                  j.w.

jw

169/57

   738

13.658

2.732

Cieszyno

                  j.w.

jw

169/58

   700

12.993

2.599

Cieszyno

                  j.w.

jw

169/59

   700

12.993

2.599

Cieszyno

                  j.w.

jw

169/60

   691

12.832

2.567

Cieszyno

                  j.w.

jw

169/61

   803

14.064

2.813

Cieszyno

                  j.w.

jw

169/62

   801

14.029

2.806

Cieszyno

                  j.w.

jw

169/63

   788

13.819

2.764

Cieszyno

                  j.w.

jw

169/64

1.234

21,218

4.244

Cieszyno

                  j.w.

jw

169/65

   875

15.016

3.004

Cieszyno

                  j.w.

jw

169/66

   875

15.016

3.004

Cieszyno

                  j.w.

jw

169/68

   875

15.016

3.004

Cieszyno

                  j.w.

jw

169/69

1.411

23.066

4.614

Cieszyno

                  j.w.

jw

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie geodezyjnego  okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia  w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy Węgorzyno kwoty 550 zł wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.  

Sprzedaż gruntu nie podlega opodatkowaniu.

W przetargu uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 11.07.2003 r. wpłacą wymagane wadium na konto Urzędu Miejskiego nr 93750002-39000954-36002-11/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku  w siedzibie Urzędu Miejskim oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Datą uiszczenia wpłaty wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie MSW na nabycie nieruchomości lub promesę / przyrzeczenie wydania zezwolenia /.

            Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy przetargu lub ich pełnomocnicy  zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość , nr NIP, obywatelstwo jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna , aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny przedłożyć aktualną listę wspólników.

            Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

            Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w drodze przetargu, pomniejszonej o wadium na konto nr 93750002-39000954 -36002-00/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w  Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego  Banku  w siedzibie Urzędu Miejskiego. Datą uiszczenia opłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu  wyznaczonym przez sprzedającego  do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się dnia  17.07.2003 r. o godz.900 w Urzędzie Miejskim

w Węgorzynie ul.Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro

            Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej 1 postąpienie, powyżej ceny wywoławczej.

            Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem ceny w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnik przetargu proponowaną cenę nabycia nieruchomości wyrazić musi kwotowo.

            Ze szczegółowymi informacjami o przetargu zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w pokoju nr 17 lub telefonicznie /091/ 39-71-563 wew. 21, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 20, lub telefonicznie /091/ 39-71-483.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Węgorzyno, dnia 4.07.2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 08-07-2003 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2003 10:05