herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

BURMISTRZ WĘGORZYNA ogłasza kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Brzeźniaku, w gm. Węgorzyno

BURMISTRZ  WĘGORZYNA

ogłasza kolejne rokowania  ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Brzeźniaku, w gm. Węgorzyno

DANE O NIERUCHOMOŚCI

nr dz.

pow. w m2

cena wyw. W zł

Zaliczka

20%

położenie

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

uwagi

103/2

1.696

15.640

3.128

Brzeźniak 3d

zab. mieszk. jednorodz. z możliw. lokaliz. zabu. usługowej nieuciążl

lub pod bud. letniskowe.[M1] 

KW 77852

103/3

1.737

15.990

3.198

Brzeźniak 3 e

jw

KW 77853

103/5

1.468

13.970

2.794

Brzeźniak 3 f

jw

KW 77855

107/4     

1.605

14.210

2.842

Brzeźniak 3 a

jw

KW 77859

107/5     

1.464

13.790

2.758

Brzeźniak 3 b

jw

KW 77860

107/6     

1.499

14.090

2.818

Brzeźniak 3 c

jw

KW 77861

Sprzedaż gruntu nie podlega opodatkowaniu.

 W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic nieruchomości.

Jeżeli wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.  

W rokowaniach uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 17.07.2003 r. do godz. 900  wpłacą wymaganą zaliczkę na konto Urzędu Miejskiego nr 93750002 - 39000954 - 36002 - 11/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku  w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Datą uiszczenia wpłaty zaliczki na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości lub promesę / przyrzeczenie wydania zezwolenia /.

            Pełnomocnicy uczestników rokowań winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy rokowań lub ich pełnomocnicy  zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna , aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny przedłożyć aktualną listę wspólników.

            Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań, za wyjątkiem uczestnika, który rokowania wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia.

            Wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia rokowań dokonać wpłaty ceny ustalonej w drodze rokowań, pomniejszonej o zaliczkę na konto nr 93750002 - 39000954 - 36002 -00/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w  Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego  Banku  w siedzibie Urzędu Miejskiego. Datą uiszczenia opłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywcę nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu  wyznaczonym przez sprzedającego  do zawarcia umowy notarialnej, organizator rokowań  odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

            Rokowania  odbędą się dnia 17.07.2003 r. o godz.1000

w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul.Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro.

            Rokowania są ważne bez względu na liczbę uczestników.

            Ze szczegółowymi informacjami o rokowaniach zapoznać się można w UM w Węgorzynie w pokoju nr 17 lub telefonicznie /091/ 39-71-563 wew. 21, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 20, lub telefonicznie /091/ 39-71-483. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonych rokowań.

 

Węgorzyno, dnia 4.07.2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 08-07-2003 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2003 12:07