herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Burmistrz Węgorzyna ogłasza kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości.

 

B U R M I S T R Z   W Ę G O R Z Y N A

ogłasza kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych  nieruchomości

DANE O NIERUCHOMOŚCI

nr dz.

pow. w m2

cena wyw. w zł

Wadium

20%

położenie

 Przeznaczenie w planie zagospodarowania

uwagi

99/3

1.141

  8.346

1.670

Runowo Pom.

ul.Połchowska 10a

Zabud. mieszk. Jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi

w Sądzie wniosek o założenie KW

99/4

1.375

13.496

2.700

Runowo Pom.

ul.Połchowska 10b

jw

jw

99/5

1.957

17.926

3.586

Runowo Pom.

ul.Połchowska 10c

jw

jw

99/9

1.425

14.816

2.964

Runowo Pom

ul.Połchowska 10e

jw

jw

99/10

2.756

26.616

5.324

Runowo Pom.

ul.Połchowska 10f

jw

jw

99/11

6.453

30.386

6.078

Runowo Pom

ul.Połchowska 10g

od rzeki Golnicy zakaz grodzenia i zabudowy kubaturowej trwałej w odległości do 100m.Pas terenu ok.50 m ogólnodostepny.

jw

Działka nr 99/3 obciążona  nieformalnym użytkowaniem - bez umowy dzierżawy

Sprzedaż gruntu nie podlega opodatkowaniu, zaś budynków jest zwolniona z podatku VAT.

W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic nieruchomości.

Jeżeli wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.  

W rokowaniach uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 17.07.2002 r. do godz.930 wpłacą wymaganą zaliczkę na konto UM nr 93750002 - 39000954 - 36002 - 11/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym  tego Banku w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Datą uiszczenia wpłaty zaliczki na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości lub promesę / przyrzeczenie wydania zezwolenia /.

Pełnomocnicy uczestników rokowań winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy rokowań lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna , aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny przedłożyć aktualną listę wspólników.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań, za wyjątkiem uczestnika, który rokowania wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu rokowania zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia rokowań dokonać wpłaty ceny ustalonej w drodze rokowań, pomniejszonej o zaliczkę na konto nr 93750002 - 39000954 - 36002 -00/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku  w siedzibie Urzędu Miejskiego. Datą uiszczenia opłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywcę nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu  wyznaczonym przez sprzedającego  do zawarcia umowy notarialnej, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

            Rokowania odbędą się dnia 17.07.2003 r o godz.1030,

w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul. Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro.

Rokowania są ważne bez względu na liczbę uczestników.

Ze szczegółowymi informacjami o rokowaniach zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w pokoju nr 17 lub telefonicznie /091/ 39- 71-563 wew. 21, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 20, lub telefonicznie /091/ 39- 71-483.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonych rokowań.

Węgorzyno, dn.4.07.2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 08-07-2003 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2003 12:10