herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Cieszyno


B U R M I S T R Z W Ę G O R Z Y N A

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Cieszynie nad jeziorem Wo*win w gm. W*gorzyno - tereny nie uzbrojone.

nr dz.

Pow. w m2

cena wyw. w zł

Wadium

20%

po*o*enie

przeznaczenie w planie zagospodarowania

UWAGI

169/34

2.800

33.939

6.788

Cieszyno

UT o ogólnodost. ośrodki kemping.

KW nr 12368 (st.62880)

169/36

1.339

22.654

4.531

Cieszyno

UTL u zab. Letniskowa .z usługami

KW nr 15303

169/37

1.047

17.894

3.579

Cieszyno

j.w.

KW nr 15304

169/38

884

14.800

2.960

Cieszyno

j.w.

KW nr 15305

169/39

786

13.245

2.649

Cieszyno

j.w.

KW nr 15306

169/41

1.411

24.516

4.904

Cieszyno

j.w.

KW nr 15308

169/42

1.149

20.120

4.024

Cieszyno

j.w.

KW nr15309

169/43

1.147

20.085

4.017

Cieszyno

j.w.

KW nr 15310

169/44

1.170

20.470

4.094

Cieszyno

j.w.

KW nr 15311

169/45

169/51

891

316

21.412

4.283

Cieszyno

j.w

KW nr 15312

KW nr 79663

169/46

939

8.402

336

Cieszyno

KL droga wew. obligatoryjna sprzeda*. na udział do 1/5 dla dz. od 169/41 do 169/45

KW nr 15313

169/52

169/48

1.163

48

21.475

4.295

Cieszyno

UTL u zab. Letniskowa z usługami

KW nr 15323

KW nr 15320

169/53

169/49

1.226

58

22.777

4.556

Cieszyno

j.w.

KW nr 15324

KW nr15321

169/54

169/50

1.481

47

26.802

5.361

Cieszyno

j.w.

KW nr 15325

KW nr 15322

169/70

7.502

140.954

28.191

Cieszyno

UTH usługi hotelowo- pensjonatowe

KW nr15341

169/76

7.536

84.317

16.864

Cieszyno

UTP pola namiotowe

KW nr 15347

169/73

5.532

62.015

12.403

Cieszyno

j.w.

KW nr 15344

169/74

6.128

68.644

13.729

Cieszyno

j.w.

KW nr 15345

172/1

1.038

17.019

3.404

Cieszyno

UTL zabudowa letniskowa

KW nr 11985 (st. 86104)

172/2

1.036

16.984

3.397

Cieszyno

j.w.

KW nr 15350

172/3

1.196

19.482

3.897

Cieszyno

j.w.

KW nr 15351

172/4

1.201

19.561

3.913

Cieszyno

j.w.

KW nr 15352

172/5

1.317

21.372

4.275

Cieszyno

j.w.

KW nr 15353

169/57

738

13.658

2.732

Cieszyno

j.w.

KW nr 15328

169/58

700

12.993

2.599

Cieszyno

j.w.

KW nr 15329

169/59

700

12.993

2.599

Cieszyno

j.w.

KW nr 15330

169/60

691

12.832

2.567

Cieszyno

j.w.

KW nr 15331

169/61

803

14.064

2.813

Cieszyno

j.w.

KW nr 15332

169/62

801

14.029

2.806

Cieszyno

j.w.

KW nr 15333

169/63

788

13.819

2.764

Cieszyno

j.w.

KW nr 15334

169/64

1.234

21,218

4.244

Cieszyno

j.w.

KW nr 15335

169/65

875

15.016

3.004

Cieszyno

j.w.

KW nr 15336

169/66

875

15.016

3.004

Cieszyno

j.w.

KW nr 15338

169/68

875

15.016

3.004

Cieszyno

j.w.

KW nr 15339

169/69

1.411

23.066

4.614

Cieszyno

j.w.

KW nr 15340

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie geodezyjnego okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy Węgorzyno kwoty 550 zł wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

Sprzedaż gruntu nie podlega opodatkowaniu.

W przetargu uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 24.09.2003 r. wpłacą wymagane wadium na konto Urzędu Miejskiego nr 93750002-39000954-36002-11/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku w siedzibie Urzędu Miejskim oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Datą uiszczenia wpłaty wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie MSW na nabycie nieruchomości lub promes* / przyrzeczenie wydania zezwolenia /.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy przetargu lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość, nr NIP, obywatelstwo jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna, aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny przedłożyć aktualną listę wspólników.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w drodze przetargu, pomniejszonej o wadium na konto nr 93750002-39000954 -36002-00/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku w siedzibie Urzędu Miejskiego. Datą uiszczenia opłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedaj*cego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się dnia 29.09.2003 r. o godz.930 w Urzędzie Miejskim

w Węgorzynie ul. Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej 1 postąpienie, powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem ceny w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnik przetargu proponowaną cenę nabycia nieruchomości wyrazić musi kwotowo.

Ze szczegółowymi informacjami o przetargu zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w pokoju nr 18 lub telefonicznie /091/ 39-71-563 wew. 21, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 20, lub telefonicznie /091/ 39-71-483.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

W*gorzyno, dnia12.09.2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 16-09-2003 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2003 11:02