herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

ul. Słowackiego


BURMISTRZ WĘGORZYNA

UL.RYNEK 1

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego w obr. nr 2 m. Węgorzyno.

DANE O NIERUCHOMOŚCI

nr dz.

Pow. w ha

części składowe i cena w zł

cena wywoł. w zł

wadium w zł -20%

przeznaczenie w planie

Dodatkowe informacje

1246

0,0644

4.540,00 - grunt

4.540,00

908,00

Zabudowa jednorodzinna z usługami (20 MN)

KW brak

W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic nieruchomości.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

Sprzedaż gruntu jest zwolniona z podatku VAT.

W przetargu uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 24.09.2003 r. wpłacą wymagane wadium na konto UM nr 93750002 - 39000954 - 36002 - 11/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Datą uiszczenia wpłaty wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z treścią regulaminu Komisji Przetargowej.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy przetargu lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna, aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny przedłożyć aktualną listę wspólników.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w drodze przetargu, pomniejszonej o wadium na konto nr 93750002 - 39000954 - 36002 - 00/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miejskiego. Datą uiszczenia wpłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywcę nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się dnia 29.09.2003 r. o godz1500

w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul. Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej 1 postąpienie, powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 50,00 zł. Uczestnik przetargu proponowaną cenę nabycia nieruchomości wyrazić musi kwotowo.

Ze szczegółowymi informacjami o przetargu zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w pokoju nr 18 lub telefonicznie /091/ 39- 71-563 wew. 21, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 20, lub telefonicznie /091/ 39- 71-483.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

W*gorzyno, dn.12.09.2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 16-09-2003 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2003 11:06