herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

ul.Boczna


B U R M I S T R Z W Ę G O R Z Y N A

ogłasza kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości po*o*onej w W*gorzynie przy ul. Bocznej, w obr. 2 miasta W*gorzyno

DANE O NIERUCHOMOŚCI

nr dz.

pow. w m2

części składowe i cena w zł

Cena wyw w zł

zaliczka w zł -20%

przeznaczenie w planie

dodatkowe informacje

obci**enia

113/6

851

5.000-grunt

5.000

1.000

Zabudowa mieszkaniowa z usługami.

umowa dzier*. z osoba fizyczn* na pow. 605m2 na czas nieokre*l.

Sprzeda* gruntu nie podlega opodatkowaniu. W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic nieruchomości. Jeżeli wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

W rokowaniach uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 29.09.2003 r. do godz.1130 wpłacą wymaganą zaliczkę na konto UM nr 93750002-39000954-36002-11/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Datą uiszczenia wpłaty zaliczki na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości lub promes* / przyrzeczenie wydania zezwolenia /.

Pełnomocnicy uczestników rokowań winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy rokowań lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna, aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny przedłożyć aktualną listę wspólników.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań, za wyjątkiem uczestnika, który rokowania wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu rokowania zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia rokowań dokonać wpłaty ceny ustalonej w drodze rokowań, pomniejszonej o zaliczkę na konto nr 93750002-39000954-36002-00/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku w siedzibie Urzędu Miejskiego. Datą uiszczenia opłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywcę nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedaj*cego do zawarcia umowy notarialnej, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Rokowania odbędą się dnia 29.09.2003 r. o godz 1230

w UM w Węgorzynie sala konferencyjnej, I piętro.

Rokowania są ważne bez względu na liczbę uczestników.

Ze szczegółowymi informacjami o rokowaniach zapoznać się można w UM w Węgorzynie w pokoju nr 18 lub telefonicznie /091/ 39-71-563 wew. 21, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 20, lub telefonicznie /091/ 39-71-483. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonych rokowań.

W*gorzyno, dnia 12.09.2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 16-09-2003 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2003 11:07