herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

ul.Zielona


B U R M I S T R Z W Ę G O R Z Y N A

ogłasza kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż ni*ej wymienionych nieruchomości:

DANE O NIERUCHOMOŚCI

nr dz.

pow. w ha

adres nierucho-

mo*ci

Części składowe i cena w zł

cena wyw w zł

zaliczka w zł -20%

Przeznaczenie w planie

dodatkowe informacje

310/1

0,1085

W*gorzyno ul

Zielona 19, obr.4

15.360 - grunt

15.360

3.072

zab. mieszk. jednor

z us*ugami nieuci*

*liwymi KW 78466

bez

obci**e*

310/3

0,1084

W*gorzyno ul.

Zielona 17, obr.4

15.360 - grunt

15.360

3.072

zab. mieszk. jednor

z us*ugami nieuci*

*liwymi KW 78467

bez

obci**e*

Sprzeda* gruntu nie podlega opodatkowaniu, za* budynków jest zwolniona z podatku VAT.

W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic nieruchomości. Jeżeli wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

W rokowaniach uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 30.09.2003 r. do godz 1000 wpłacą wymaganą zaliczkę na konto UM nr 93750002-39000954-36002-11/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Datą uiszczenia wpłaty zaliczki na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości lub promes* / przyrzeczenie wydania zezwolenia/. Pełnomocnicy uczestników rokowań winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy rokowań lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna, aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny przedłożyć aktualną listę wspólników.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań, za wyjątkiem uczestnika, który rokowania wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu rokowania zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia rokowań dokonać wpłaty ceny ustalonej w drodze rokowań, pomniejszonej o zaliczkę na konto nr 93750002 - 39000954 - 36002 - 00/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku w siedzibie Urzędu Miejskiego. Datą uiszczenia opłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywcę nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedaj*cego do zawarcia umowy notarialnej, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Rokowania odbędą się dnia 30.09.2003 r. o godz.1100

w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul.Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro.

Rokowania są ważne bez względu na liczbę uczestników.

Ze szczegółowymi informacjami o rokowaniach zapoznać się można w UM w Węgorzynie w pokoju nr 18 lub telefonicznie /091/ 39-71-563 wew. 21, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 20, lub telefonicznie /091/ 39-71-483. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonych rokowań.

W*gorzyno, dnia 12.09.2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 16-09-2003 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2003 11:07