herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wysokości do 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych


BURMISTRZ

WĘGORZYNA

UL. RYNEK 1

tel. / fax. 091 39 71 563

ogłasza przetarg nieograniczony o wysokości do 30 000 euro na wykonanie

robót budowlanych

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujacych wykonanie sieci wodociągowej i przylącza zasilania cmentarza komunalnego w m. Węgorzyno przy ul. Strzeleckiej, z wykonaniem opomiarowania wody zgodnie z posiadanym przez zamawiajacego projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.

Dane techniczne:

1. przyłącze wodociągowe fi 110 pcv 180 m

2. przyłącze wodociągowe fi 49 PE 155 m

3. przyłącze wodociągowe fi 32 PE 33 m

4. przyłącze wodociągowe fi 25 PE 99 m

5. studzienka wodomierzowa fi 1200 1 kmpl.

6. hydrant pożarowy fi 80 2 kmpl.

7. punkty czerpalne (zdrój uliczny z wodomierzem) fi 20 3 kmpl

8. rury osłonowe fi 200 pcv 22 m

Nieprzekraczalny termin realizacji : 30. 11. 2003 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie pok. nr 15

Wadium w wysokości 1 500 ,00 zł w terminie do dnia 26.09.2003 r. do godz. 9.45

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie

zamawiającego, pok. nr 18 - Referent UM Węgorzyno Anna Czarnecka, II piętro (opłacając gotówką) lub za zaliczeniem pocztowym przesyłając zamówienie.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Lech Romańczyk inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Budownictwa UM Węgorzyno- pokój nr 20, II piętro

- tel. 93 71 483 w godz. 8.00-15.00

Termin składania ofert upływa w dn. 26.09.2003 r. o godz. 9.45

Otwarcie ofert nastąpi 26.09.2003r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego - pok. 10

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust 1.

i art. 22 ust. 7, którzy spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

  • koszt - 80%

  • termin wykonania - 20 %

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Cena specyfikacji 93,00 zł + 22 % podatku Vat = 113.46 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 18-09-2003 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2003 09:45