herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

na oddanie w wieczyste użytkowanie na 99 lat nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Runowo


BURMISTRZ WĘGORZYNA

UL.RYNEK 1

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie na 99 lat nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Runowo Pomorskie przy ul. Połchowskiej Do wykorzystania wyłącznie pod budowę i eksploatację zakładów przetwórstwa produktów roślinnych, rolnictwa, warzywnictwa i ogrodnictwa z terminem zagospodarowania nieruchomości tj. rozpoczęcia budowy - 2 lata licząc od daty zawarcia umowy, zakończenia budowy - 4 lata licząc od daty zawarcia umowy.

DANE O NIERUCHOMOŚCI

nr dz.

pow. w ha

Sposób ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste

cena wyw. w zł

wadium

5%

po*o*enie

przeznaczenie w planie zagospodarowania

uwagi

Obciążenia

1/17

0,9532

Stawka procentowa pierwszej opłaty - 15% ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu.

Opłata roczna - 6% ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu

38.810

1.940,50

ul.Połchowska

Tereny produkcyjno - handlowe

KW 16726

Działka nr 1/20 obciążona służebnością drogową - swobodnego przejścia i przejazdu na rzecz działki nr 1/21 zabudowanej trafo.

Na działki nr 1/17, 1/18, 1/19 i 1/20 zawarta jest umowa dzierżawy na okres 15 lat tj. do dnia 25.07.2018 roku.

1/18

0,7930

36.740

1.837,00

ul.Połchowska

Tereny produkcyjno - handlowe

KW 16727

1/19

1,3396

60.870

3.043,50

ul.Połchowska

Tereny produkcyjno - handlowe

KW 16728

1/20

1,3546

54.410

2.720,50

ul.Połchowska

Tereny produkcyjno - handlowe

KW 16729

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest zwolnione z podatku VAT. Opłata roczna za grunt płatna jest przez cały czas trwania wieczystego użytkowania z góry w terminie do dnia 31marca każdego roku bez wezwania i może być zmieniana stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.

W przetargu uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli najpóźniej w dniu 15.10.2003r wpłacą wymagane wadium na konto UM nr 93750002 - 39000954 - 36002 - 11/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Datą uiszczenia wpłaty wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Spółki prawa handlowego powinny przedłożyć:

- aktualny odpis z KRS,

- uchwałę zgromadzenia wspólników o nabyciu nieruchomości w wieczyste użytkowanie,

- oświadczenie, że spółka nie jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz.U.Nr 54, poz.245 z 1996 r. ze zmianami.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy przetargu lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, zaś jeżeli uczestnikiem jest podmiot inny niż osoba fizyczna, aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet pierwszej opłaty.

Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty pierwszej opłaty ustalonej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium na konto nr 93750002 - 39000954 - 36002 - 00/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miejskiego. Datą uiszczenia wpłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i w miejscu wskazanym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się dnia 21.10.2003 o godz1000

w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul. Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej 1 postąpienie, powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie wynosi dla dz. nr 1/17 - 400,00 zł, dz. nr 1/18 - 400,00 zł, dz. nr 1/19 - 700,00 zł, dz. nr 1/20 - 600,00 zł. Uczestnik przetargu proponowaną cenę nabycia nieruchomości wyrazić musi kwotowo.

Ze szczegółowymi informacjami o przetargu zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w pokoju nr 17 lub telefonicznie /091/ 39-71-563 wew. 21, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 20, lub telefonicznie /091/ 39- 71-483. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Węgorzyno dnia 4.10.2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 03-10-2003 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2003 09:39