herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg nieograniczony o wysokości do 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych


BURMISTRZ

WĘGORZYNA

UL. RYNEK 1

tel. / fax. 091 39 71 563

ogłasza przetarg nieograniczony o wysokości do 30 000 euro na wykonanie

robót budowlanych

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przyłączenie sieci wodociągowejm. Runowo Pom. do sieci wodociągowej w m. Węgorzyno - I etap”

zgodnie z posiadanym przez zamawiajacego projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.

Podstawowe dane techniczne:

1. sieć wodociągowa fi 160 mm 523 m

2. studnia wodomierzowa fi 1000 mm 1 szt

3. studnia wodomierzowa murowana 1 szt

4. hydrant pożarowy podziemny 4 kmpl.

Nieprzekraczalny termin realizacji : 15. 12. 2003 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie pok. nr 15

Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wnieść w terminie do dnia 17.10.2003 r.

do godz. 10.45

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie

zamawiającego, pok. nr 18 - Referent UM Węgorzyno Anna Czarnecka, II piętro (opłacając gotówką) lub za zaliczeniem pocztowym przesyłając zamówienie.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pan Lech Romańczyk inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Budownictwa UM Węgorzyno- pokój nr 20, II piętro - tel. (0923) 71 483 w godz. 8.00-15.00

Termin składania ofert upływa w dn. 17.10.2003 r. o godz. 10.45

Otwarcie ofert nastąpi 17.10.2003r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego - pok. 10

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust 1.

i art. 22 ust. 7, którzy spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

  • koszt - 80%

  • termin wykonania - 20 %

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Cena specyfikacji 93,00 zł + 22 % podatku Vat = 113.46 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 07-10-2003 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-10-2003 15:28