herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej


B U R M I S T R Z W Ę G O R Z Y N A

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej

DANE O NIERUCHOMOŚCI

nr dz.

pow. w ha

adres nierucho-

mo*ci

Części składowe i cena w zł

cena wyw. w zł

wadiumw zł -20%

Przeznaczenie w planie

Postąpienie w zł

666

0,0483

W*gorzyno

ul. Nowy Świat

6.420 - grunt

6.420

1.284

zab. mieszkaniowa z us*ugami nieuci**liwymi

70

Sprzeda* gruntu nie podlega opodatkowaniu.

W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic nieruchomości. Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

W przetargu uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 17.12.2003 r. wpłacą wymagane wadium na konto UM nr 93750002-39000954-36002-11/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Datą uiszczenia wpłaty wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości lub promes* / przyrzeczenie wydania zezwolenia/. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy przetargu lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna, aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w drodze przetargu, pomniejszonej o zaliczkę na konto nr 93750002 - 39000954 - 36002 - 00/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku w siedzibie Urzędu Miejskiego. Datą uiszczenia opłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywcę nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedaj*cego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się dnia 22.12.2003 r. o godz.10,00

w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul.Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż 1 uczestnik zaoferuje co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Ze szczegółowymi informacjami o przetargu zapoznać się można w UM w Węgorzynie w pokoju nr 17 lub telefonicznie /091/ 39-71-402 , a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 20, lub telefonicznie /091/ 39-71-483. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu..

W*gorzyno, dnia 02.12.2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 09-12-2003 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2003 09:33