herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Brzeźniaku, w gm. Węgorzyno


B U R M IS T R Z W Ę G O R Z Y N A

ogłasza kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości po*o*onych w Brzeźniaku, w gm. W*gorzyno

DANE O NIERUCHOMOŚCI

nr dz.

pow. w m2

cena wyw. W zł

Zaliczka

20%

po*o*enie

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

uwagi

103/2

1.696

15.640

3.128

Brze*niak 3d

zab. mieszk. jednorodz. z mo*liw. lokaliz. zabu. us*ugowej nieuci**l

lub pod bud. letniskowe.

KW 77852

103/3

1.737

15.990

3.198

Brze*niak 3 e

jw

KW 77853

103/5

1.468

13.970

2.794

Brze*niak 3 f

jw

KW 77855

107/4

1.605

14.210

2.842

Brze*niak 3 a

jw

KW 77859

107/5

1.464

13.790

2.758

Brze*niak 3 b

jw

KW 77860

107/6

1.499

14.090

2.818

Brze*niak 3 c

jw

KW 77861

Sprzeda* gruntu nie podlega opodatkowaniu.

W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic nieruchomości.

Jeżeli wyłoniony w drodze rokowa* kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

W rokowaniach uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 17.12.2003 r. wpłacą wymaganą zaliczk* na konto Urzędu Miejskiego nr 93750002 - 39000954 - 36002 - 11/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Datą uiszczenia wpłaty zaliczki na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości lub promes* / przyrzeczenie wydania zezwolenia /.

Pełnomocnicy uczestników rokowa* winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy rokowa* lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna, aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowa* zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowa*, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowa*, za wyjątkiem uczestnika, który rokowania wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu zaliczk* zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wyłoniony w drodze rokowa* kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia rokowa* dokonać wpłaty ceny ustalonej w drodze rokowa*, pomniejszonej o zaliczk* na konto nr 93750002 - 39000954 - 36002 -00/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddzia* w Węgorzynie lub w punkcie kasowym tego Banku w siedzibie Urzędu Miejskiego. Datą uiszczenia opłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywcę nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedaj*cego do zawarcia umowy notarialnej, organizator rokowa* odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Rokowania odbęd* się dnia 22.12.2003 r. o godz.12,30

w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul.Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro.

Rokowania s* ważne bez względu na liczbę uczestników.

Ze szczegółowymi informacjami o rokowaniach zapoznać się można w UM w Węgorzynie w pokoju nr 17 lub telefonicznie /091/ 39-71-402 , a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 20, lub telefonicznie /091/ 39-71-483. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonych rokowań.

W*gorzyno, dnia 02.12.2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 09-12-2003 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2003 09:36