herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl


B U R M I S T R Z W Ę G O R Z Y N A

Ogłasza kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Brzeźniaku w gm. Węgorzynie.

DANE O NIERUCHOMOŚCI

Nr dz.

Pow. w ha

części składowe i cena w zł

Cena w zł

Zaliczka w zł -20%

Dyspozycja w Studium uwarunkowań do planu

Dodatkowe informacje

117/2

0,43

8.060,00 - grunt

8.060,00 zł

1.612,00

Cele rolne

KW brak

117/3

0,27

5.100,00 - grunt

5.100,00 zł

1.020,00

Cele rolne

KW brak

117/4

0,18

3.100,00 - grunt

3.100,00 zł

620,00

Cele rolne

KW brak

W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic nieruchomości.

Jeżeli wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

Sprzedaż gruntu jest zwolniona z podatku VAT.

W rokowaniach uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 05.03.2004 r. wpłacą wymaganą zaliczkę na konto UM nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości i przedłożą dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych. Datą uiszczenia wpłaty zaliczki na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Pełnomocnicy uczestników rokowań winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy rokowań lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna, aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań, za wyjątkiem uczestnika, który rokowania wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu rokowania zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia rokowań dokonać wpłaty ceny ustalonej w drodze rokowań, pomniejszonej o zaliczkę na konto nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miejskiego. Datą uiszczenia wpłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywcę nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Rokowania odbędą się dnia 09.03.2004 r. o godz. 9.00

w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul. Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro.

Rokowania są ważne bez względu na liczbę uczestników.

Uczestnik rokowań proponowaną cenę nabycia nieruchomości musi wyrazić kwotowo.

Ze szczegółowymi informacjami o rokowaniach zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w pokoju nr 18 lub telefonicznie /091/ 39- 71- 402, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 20, lub telefonicznie /091/ 39- 71-483.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonych rokowań.

W*gorzyno, dn. 16.02.2004 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-02-2004 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2004 14:53