herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl


BURMISTRZ WĘGORZYNA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w obr. Dłusko, gm.Węgorzyno.

DANE O NIERUCHOMOŚCI

nr dz

nr KW

Pow. w ha

części składowe i cena w zł

cena wywoł. w zł

wadium w zł -20%

1.Dyspozycja w Studium uwarunkowań

do planu zagospodarowania

2.Minimalna wysokość postąpienia

19

6589

26,40

79.360 - grunt

9.550 - drzewostan

88.910,00

17.782

Tereny otwarte- strefa rozwoju gospodarki rolnej i leśnej oraz turystyki i rekreacji przy respektowaniu zasad ochrony przyrody i krajobrazu z dopuszczeniem wprowadzenia nowej zabudowy wyłącznie w obrębie dawnych siedlisk, przy zachowaniu odległości minimum 100 m od brzegów jezior.

Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu

900 zł

28/5

6562

53,68

142.340 - grunt

22.270- drzewostan

164.610,00

32.922

Jak wyżej

1.650 zł

W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic nieruchomości.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

Sprzedaż gruntu jest zwolniona z podatku VAT.

W przetargu uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 05.02.2004 r. wpłacą wymagane wadium na konto UM nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości i przedłożą dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych. Datą uiszczenia wpłaty wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z treścią regulaminu Komisji Przetargowej.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy przetargu lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna, aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w drodze przetargu, pomniejszonej o wadium na konto nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miejskiego. Datą uiszczenia wpłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywcę nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się dnia 10.03.2004 r. o godz 10,30

w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul. Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej 1 postąpienie, powyżej ceny wywoławczej.

Ze szczegółowymi informacjami o przetargu zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w pokoju nr 17 lub telefonicznie /091/ 39- 71-402 wew. 21, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 20, lub telefonicznie /091/ 39- 71-483.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

W*gorzyno, dn. 16.02.2004 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-02-2004 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2004 14:40