herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego


BURMISTRZ

WĘGORZYNA

UL. RYNEK 1

tel. / fax. 091 39 71 563

ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości do 30 000 euro na wykonanie

projektów decyzji w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy:

1. dla inwestycji: budowa wraz urządzeniami technicznymi (rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) budynku mieszkalnego, budynku handlowo -usługowego, pensjonatu, domu wczasowego, domu letniskowego, garażu, budynku gospodarczego, budowa instalacji sieciowej, budowa przyłącza stanowiącego odrębny przedmiot warunków zabudowy itp.

2. dla inwestycji określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 122. poz..1490) oraz dla inwestycji związanych z tworzeniem siedlisk rolniczych

3. określającej zasady podziału nieruchomości o powierzchni do l,0ha

4. określającej zasady podziału nieruchomości o powierzchni powyżej 1,0 ha

5. inwestycji celu publicznego

w zakresie:

1) Przygotowanie wykazu zainteresowanych i osób będących stronami w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustaleniu warunków zabudowy dla innych przedsięwzięć,

2) wykonanie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3) Opracowywanie projektów decyzji wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Termin realizacji : rok 2004

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie pok. nr 15

Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wnieść w terminie do dnia 27.02.2004 r.

do godz. 9.45

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie

zamawiającego, pok. nr 7 - inspektor UM Węgorzyno Paweł Malinowski lub za zaliczeniem pocztowym przesyłając zamówienie.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest inspektor UM Węgorzyno Lech Romańczyk - pokój nr 20, II piętro - tel. (091) 39 71 483 w godz. 8.00-15.00

Termin składania ofert upływa w dn. 27.02.2004 r. o godz. 9.45

Otwarcie ofert nastąpi 27.02.2004r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego - pok. 10

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust 1.

i art. 22 ust. 2, którzy spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

  • Koszt (cena) - 100%

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Cena specyfikacji 54,00 zł + 22 % podatku Vat = 65,88 zł

Węgorzyno, dnia 29.01.2004 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-02-2004 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2004 12:37