herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr II/8/2002

Uchwała Nr II/8/2002

Uchwała Nr II/8/2002

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2002

Na podstawie art.18, ust 2 , pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U . z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558 Nr , 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271) uchwala się co następuje:

§1

Rozwiązać rezerwę celową utworzoną w budżecie gminy na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2.500,00 złotych

  • w dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy o kwotę 2.500,00 złotych

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 23.325 ,00 złotych

- w dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.000,00 złotych, złotych

-w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.325,00 złotych

- w dz. 750 Administracja państwowa rozdział 75095 Pozostała działalność § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 4.000,00 złotych

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 23.825 ,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095Pozostała działalność § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.100,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.400,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.325, 00 złotych

- w dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75109 Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.568,00 złotych

-w dz. 853 Opieka społeczna rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 9.500,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4260 Zakup energii o kwotę 932,00 złotych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 06:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 06:28