herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała nr II/15/2002

Uchwała nr II/15/2002

UCHWAŁA NR II/15/2002

RADY MIEJSKIEJ w WĘGORZYNIE

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa*y Nr XXXIII /359/ 2001 Rady Miejskiej w W*gorzynie

z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wydzier*awiania

gruntów nierolnych oddawanych w dzier*aw*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. a z dnia 8 marca 1990 r. o samorz*dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, N r 113, poz. 984 )uchwala się, co nast*puje :

§ 1

Za**cznikowi Nr 1 do uchwa*y Rady Miejskiej Nr XXXIII/359/2001 z dnia 15 listopada 2001 r. nadaje si* tre** okre*lon* w za**czniku do niniejszej uchwa*y.

§ 2

Uchwa*a wchodzi w *ycie z dniem podj*cia z moc* obowi*zuj*c* od 1 stycznia 2003 r. i podlega og*oszeniu na tablicy og*osze*.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Za**cznik Nr 1

do Uchwa*y Nr II/15/2002
Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 6 grudnia 2002 r.

Lp.

Przedmiot dzier*awy

Roczna stawka za m2 grunt w z* bez 22% podatku VAT

1.

Przemys*owa, sk*adowa

3,62 z*

2.

Bankowa

8,07 z*

3.

Transportowa

1,68 z*

4.

Handlowa na wsi

5,03 z*

5.

Handlowa w mie*cie

8,07 z*

6.

Gara*e

3,62 z*

7.

Rekreacyjna, letniskowa

5,25 z*

8.

Zwi*zana z lecznictwem, profilaktyk* gdy jest prowadzona dzia*alno*** gospodarcza

1,81 z*

9.

Statutowa administracji pa*stwowej

1,68 z*

10.

Statutowa organizacji spo*ecznych i spo*eczno-politycznych

1,68 z*

11.

Us*ugowa podmiotów gospodarczych

3,36 z*

12.

Produkcyjna podmiotów gospodarczych

3,36 z*

13.

Spó*dzielni inwalidów

1,68 z*

14.

Uprawy warzywne, ogrodnicze, kwiaty

0,13 z*

15.

Hodowla zwierz*t

1,68 z*

16.

Kioski przewo*ne i barakowozy

26,30 z*

17.

Parkowanie samochodów

1,26 z*

18.

Budownictwo mieszkaniowe

0,60 z*

19.

Pod budynki trafostacji

31,50 z*

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 06:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 06:33