herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr IV/61/2003

UMOWA

UCHWAŁA Nr IV/60 /2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 7 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, obowiązuje na terenie Gminy Węgorzyno.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgorzyno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik nr 1

do uchwały Nr IV/60/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 7 lutego 2003 r.

Regulamin dostarczenia wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Węgorzyno realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zwane dalej Przedsiębiorstwem.

§ 2

 1. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczeniu wody.

2. Przez zbiorowe odprowadzenie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa

polegająca na odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków

3. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa” należy przez

to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747).

§ 3

Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorcą.

Rozdział 2

Obowiązki przedsiębiorstwa

§ 4

 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić należytą jakość dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

 2. Minimalną i maksymalną ilość dostarczonej wody strony winny określić w umowie.

3. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom

określonym przez Ministra właściwego w sprawach ochrony zdrowia.

5. Przedsiębiorstwo ma obowiązek spełnienia warunków wprowadzania ograniczeń

dostarczania wody w przypadku jej niedoboru, określonych w zezwoleniu, o którym

mowa w § 8,9 i 10 niniejszego regulaminu.

§ 5

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Burmistrza o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 6

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 7

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej dwa dni przed planowanym terminem

§ 8

 1. Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić decyzją dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej wydaną na podstawie art.88 ust.1 ustawy „Prawo wodne” Dz. U. nr 115 z 11.10.2001r. w przypadku klęski żywiołowej.

 2. Wprowadzenie czasowych ograniczeń, o których mowa w ust.1 nie przysługuje odbiorcy

usług z tego tytułu odszkodowanie.

§ 9

1. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić w przypadku:

 1. brak wody na ujęciu,

 2. zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,

3) potrzeby zwiększenia dopływu dla hydrantów pożarowych.

§ 10

W czasie trwania klęski, szczególnie gdy doszło do zanieczyszczenia wody, Przedsiębiorca ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody w granicach możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu odbiorców o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorcy z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla załagodzenia tych uciążliwości dla odbiorców.

§ 11

Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcą usług

§ 12

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków określają przepisy art. 6 ustawy.

§ 13

Dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy
o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

§ 14

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci

§ 15

1. Umowa o której mowa w § 13 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

 1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

 2. sposoby i terminów wzajemnych rozliczeń,

 3. praw i obowiązków stron umowy,

 4. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

 5. dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,

 6. ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art.18 ustawy,

 7. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

2. Dokument, o których mowa w ust.1 pkt.5 stanowią Legitymacja Służbowa lub delegacja i określające czynności , których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości usług, w szczególności obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolę korzystania z usług zgodnie z umową.

§ 16

Umowa, o której mowa w § 13 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki, a w szczególnych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 17

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa
w §13, zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 18

1. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnego zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w §16 i 17 jeżeli:

 1. wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem,

 2. możliwy jest odczyt wodomierzy,

 3. wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzem zainstalowanym w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentować stosowanymi zgodami wszystkich lokatorów,

 4. uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczenia wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.

§ 19

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali, o których mowa w § 16 i 17 również w przypadku, gdy nie spełnione są warunki, o których mowa w § 18.

 2. W przypadkach określonych w § 18 i 19 pkt.1 miejscem wydania rzeczy w myśl kodeksu cywilnego jest zawór główny za wodomierzem głównym.

§ 20

Podpisanie umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokołu z prób i odbioru prac budowlano-montażowych wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci.

§ 21

 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

 2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art.8 ustawy.

 3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

 4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych umożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 22

Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków , jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 23

Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu.

§ 24

W przypadku utraty tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu przez odbiorcę usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.

§ 25

Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakość odprowadzanych ścieków ustalonych na podstawie przedkładanych analiz fizyko-chemicznych.

§ 26

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art.11 ustawy.

§ 27

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art.6 ustawy.

Rozdział 4

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 28

1. Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków stanowiące, że:

1) rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków jest

prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na

podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i

odprowadzonych ścieków,

2) ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza

głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,

ustalane na podstawie rozporządzenia o którym mowa w art.27 ustawy,

3) w przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętne normy zużycia, względnie średnie

zużycie z ostatnich 3 miesięcy przed awarią lub 6 miesięcy w przypadku sezonowego

poboru wody,

4) ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

5) w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na

podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie,

6) w rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia

się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie

dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki,

7) jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń

pomiarowych ich ilości, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie między

dostawcą, a odbiorcą ścieków , z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie

zużytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych na podstawie wodomierza

zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

§ 29

1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art.27 ustawy:

1) Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu

zapłaty jak również sposób uiszczenia opłat.

2) Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania

należności.

3) W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych

należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty

złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 30

Przy rozliczeniach z odbiorcami, Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfę

zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej bądź wprowadzoną w trybie art.24 ust. 8 ustawy.

§ 31

Taryfy cen i stawki opłat, jako określone, zgodnie z przepisami ustawy przez

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej,

nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu

ścieków.

§ 32

1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzania

ścieków.

§ 33

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfach za

wodę:

1) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych

2) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

3) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Rozdział 5

Warunki przyłączenia do sieci

§ 34

1. Zakres budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanej i finansowanej

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz przez osobę ubiegającą się o

przyłączenie nieruchomości do sieci określają przepisy ustawy, stanowiąc:

1) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są obowiązane zapewnić realizację budowy

i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez

gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w z

zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,

2) realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzia-

nych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych

odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie

nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

3) Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania wodomierza

głównego Odbiorcy za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy

sprzężonych dla celów ppoż.

4) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego odbiorca usług.

§ 35

1. W przypadku, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości

wyprzedzają plan inwestycji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, mogą oni

wybudować na własny koszt, w porozumieniu z tym przedsiębiorstwem i gminą,

urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług.

2. Urządzenia, o których mowa w ust.1 mogą podlegać odpłatnemu przekazaniu gminie

lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na zasadach analogicznych jak

określone w art. 31 ustawy.

§ 36

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o

przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zwanych dalej ”warunkami przyłączenia”.

§ 37

1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować

osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być

przyłączona do sieci.

2. Osoba, o której mowa w ust.1, składa w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym

wniosek o określenie warunków przyłączenia.

3. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie

nieruchomości w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 i 2 , ustala przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne.

§ 38

1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w

szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości

odprowadzanych ścieków,

c) przeznaczenia wody,

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczona

woda, w szczególności:

a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali(mieszkalne, użytkowe...) w budynkach zasilanych

w wodę,

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci,

powinna załączyć:

1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy

wniosek,

2) mapę sytuacyjną , określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1,

względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i

urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 39

1. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa i wydaje nieodpłatnie warunki

technicznie na przyłączenie nieruchomości i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem

umowy o przyłączenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku, o

którym mowa w § 37.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia powinny określić w szczególności:

1) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacji odbiorcy,

2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana

jest woda i odprowadzane są ścieki,

3) wymagania dotyczące:

a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

b) miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego,

c) jakości odprowadzanych ścieków,

d) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 40

1. Umowa o przyłączenie w szczególności określa:

1) strony zawierające umowę,

2) zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z

przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony,

3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymania

wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

4) terminy:

a) zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób

i odbiorów częściowych,

b) przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza,

5) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

6) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie.

§ 41

1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i

budowlano-montażowych.

2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są

przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o którym mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w

protokołach, których wzory określa przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne.

§ 42

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało

wykonane bez zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi

warunkami technicznymi. Odmowa wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

Rozdział 6

Możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 43

1. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje

dotyczące dostępności tych usług:

1) w urzędzie miejskim, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:

a) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) w regulamin świadczenia usług,

d) w warunki udzielenia zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2) w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, udostępniającym nieodpłatnie:

a) wgląd w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

b) w plany inwestycyjne,

c) w regulamin świadczenia usług.

§ 44

Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom należyty poziom usługi a szczególnie

winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 45

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na życzenie klienta lub z własnej

inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług a przede wszystkim informacji

taryfowych.

Rozdział 7

Obowiązki odbiorców usług

§ 46

1. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania

ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości

usług świadczących przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz nie

utrudniający działalności przedsiębiorstwa, w szczególności do:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia

skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek

cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji

centralnego ogrzewania,

2) zabezpieczenia przed dostępem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym

zainstalowany jest wodomierz,

3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

sieci kanalizacyjnej,

4) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych

przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

5) poinformowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o własnych ujęciach

wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzenie ścieków,

6) wykorzystania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w

celach określonych w warunkach przyłączenia sieci.

§ 47

Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach w zakresie

właściciela nieruchomości lub zmianach użytkowania lokalu o ile jest on odbiorcą.

§ 48

Odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w

instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 49

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia

Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających

od warunków umowy.

§ 50

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody

i odprowadzania ścieków.

Rozdział 8

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług

i odpowiednich parametrów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków

a w szczególności sposoby załatwienia reklamacji i wymiany informacji

§ 51

1. Przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania odbiorcom

usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i

odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez

uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki

stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia

usług, w szczególności gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzania zaopatrzenia w wodę lub

odprowadzania ścieków,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub

środowiska,

3) o wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust.2,

przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty oraz

Burmistrza.

§ 52

1. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i

odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości i odpowiednich parametrów

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:

1) udzielanie informacji na ustne ( w tym telefoniczne) żądanie odbiorców określenia

przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług

następuje niezwłocznie na podany numer telefonu, faksu lub poczty elektronicznej,

2) 7 dni-na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń,

3) 14 dni- na pisemne i telefoniczne skargi, wnioski i zażalenia, wymagające

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 53

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do zawiadomienia

odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowania instalacji do

nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 54

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości

świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są osobiście przez zainteresowanego w

siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i

rozpatrywanie są przez zarząd przedsiębiorstwa,

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia

zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu

§ 55

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnych

obniżenia jakości dostarczonej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach

określonych w umowie.

10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 10:13