herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XII/150/2003


Uchwała Nr XII/150/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności
i sposobów jego poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 188,
poz. 1840) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 51,
poz. 804) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stawka podatku od posiadania psów dla osób fizycznych posiadających psy zamieszkałych na terenie Gminy Węgorzyno od jednego psa wynosi 19,00 zł.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od posiadania psów - posiadanie jednego psa przez emerytów i rencistów zamieszkujących na terenie sołectw.

2. Zwalnia się od podatku od posiadania psów - posiadanie dwóch psów przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

3. Zwalnia się od podatku od posiadania psów - posiadanie jednego psa przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

§ 3. 1. Podatek płatny jest bez wezwania do końca drugiego kwartału każdego roku.

2. Pobór podatku od posiadania psów od osób fizycznych odbywać się będzie w drodze inkasa. Na inkasenta wyznacza się przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz Urząd Miejski Węgorzyno. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się w wysokości 7% od kwoty pobranego podatku. Wpłat podatku od posiadania psów należy dokonać na konto nr 93750002-39000954-36002-00/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miejskiego Węgorzyno.

§ 4. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

§ 5. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 8. Traci moc uchwała NR II/13/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru, ogłoszona dnia 10 grudnia 2002 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 91, poz. 1973.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 31-12-2003 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2003 13:29