herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg na dostawe opału w Szkole Podstawowej Węgorzyno


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węgorzynie ul. Grunwaldzka 2, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-19-41-646, tel. (xx91) 3971564 tel/fax (xx91) 3971418,
e-mail: spwegorzyno@poczta.onet.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie: www.bip.wegorzyno.pl

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest::

  • Waldemar Konefał, tel. (xx91) 39-71-418, w godz. 09.00 - 15.00,

Sukcesywna dostawa opału - w okresie od 01.10.2006 - 30.09.2007 r. dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Węgorzynie, Runowie Pomorskim oraz Przedszkola Publicznego w Węgorzynie, w tym:

  • węgiel orzech gruby - wartość opałowa min. 30.000 kJ/kg, maksymalna zawartość popiołu 5 - 6%, maksymalna zawartość siarki - 0,8% - 270 ton,

  • miał węglowy - wartość opałowa min. 25.000 kJ/kg, maksymalna zawartość popiołu 12%, maksymalna zawartość siarki - 0,7% - 25 ton,

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): 10.00.00.00-3; 60100000-9.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP 4/2006

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, gmina Węgorzyno.

Termin wykonania zamówienia - 01 października 2006 r. - 30 września 2007 r.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - zsumowana cena ryczałtowa brutto za dostawę asortymentu określonego formularzu cenowym wraz z kosztami dostawy do miejsca odbioru - wg cen jednostkowych ujętych w formularzu cenowym - znaczenie 100%.

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Szkoła Podstawowa w Węgorzynie ul. Grunwaldzka 2, 73-155 Węgorzyno, sekretariat. Termin składania ofert - do godziny 10.00, do dnia 07.09.2006 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2006 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego - Szkoła Podstawowa w Węgorzynie ul. Grunwaldzka 2, 73-155 Węgorzyno, gabinet dyrektora.

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

Nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Wybór oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Swiz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-30 09:34:38 827,4KB 72 razy
Wynik postępowania
1 wynik-postepowania.pdf 2006-09-07 14:01:57 19,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 30-08-2006 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2006 09:34