herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg na wykonanie Studium Uwarunkowań


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: urzad@wegorzyno.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie Zamawiającego: www.bip.wegorzyno.pl

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

 • Paweł Malinowski, tel. (xx91) 39-71-083, w godz. 10.00 - 13.00

 • Agnieszka Dąbrowska, tel. (xx91) 39-71-483, w godz. 10.00 - 13.00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. sporządzenie wszelkich niezbędnych opracowań przedprojektowych, w tym między innymi:

  1. opracowanie ekofizjograficzne, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155, poz.1298), obejmujące teren całej Gminy,

  2. ocena stanu władania,

  3. inwentaryzacja ogólna dla obszaru Gminy oraz szczegółowa dla miejscowości w gminie (budynkowa, infrastruktury technicznej),

  4. studium rekreacji, w którym dokonana zostanie ocena przydatności środowiska do funkcji rekreacji oraz wyznaczy tereny predysponowane do różnych form rekreacji,

  5. studium rolnictwa, w którym zawarte zostanie istniejące zainwestowanie rolnicze, stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz możliwości i ograniczenia rozwoju rolnictwa,

  6. opracowanie ruralistyczne, wytyczne konserwatorskie dotyczące obszarów - układów przestrzennych oraz obiektów,

  7. wytyczne archeologiczne,

  8. ocena możliwości realizacji złożonych wniosków obywateli, zestawienie wydanych zgód na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne (obowiązujące plany),

 2. spotkanie ze społecznością lokalną Gminy celem ustalenia potrzeb z zakresu polityki przestrzennej,

 3. przygotowanie niezbędnych podkładów mapowych i innych materiałów geodezyjnych niezbędnych do realizacji zamówienia,

 4. sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, zawierającego część tekstową i część graficzną, opracowanego w formie:

 1. tradycyjnej (papierowej):

 • tekst uchwały rady gminy: 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek,

 • rysunek zmiany studium: 3 egzemplarze w skali 1:10 000 w technice barwnej, w tym 1 egzemplarz wykonany na sztywnych planszach foliowanych, oraz 3 egzemplarze w skali 1:25 000 w technice barwnej, wykonane na sztywnych planszach foliowanych (w formie mapy),

 1. cyfrowej, umożliwiającej sporządzanie wypisów i wyrysów według zasady:

 • wybór obrębu ewidencyjnego

 • wybór z obrębu ewidencyjnego pożądanego obszaru

 • szczegółowy opis dla wybranego obszaru - wydruk

 • wyrys dla wybranego obszaru ustaleń studium - wydruk,

aplikacja zapewni obsługę danych zawartych w cyfrowej wersji Studium w celu uzyskania pożądanych informacji, zgodnie z sekwencją działań użytkownika opisaną jak wyżej; użyte w niniejszym punkcie wyrażenia oznaczają jak niżej:

„Wersja cyfrowa” - dane w wersji cyfrowej i aplikacja do ich obsługi w celu uzyskania informacji,

„Informacje” - dane wyszukane przez aplikacje, zgodnie z kryteriami podanymi przez użytkownika w sposób opisany wyżej

„Dane” - część wersji cyfrowej zawierająca zapis części graficznej i opisowej studium.

 1. przeprowadzenie pełnej procedury zmiany studium, wymaganej prawem, której efektem będzie uchwalenie przez Radę Gminy zmiany studium, oraz sporządzenie dokumentacji przeprowadzonej procedury iwykonanych prac planistycznych.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 74251000-3 - Usługi planowania przestrzennego;

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-19/2006.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, gmina Węgorzyno,

Termin wykonania zamówienia - od 40 do 78 tygodni

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

 1. posiadają uprawnieniado wykonywania określonej działalności lub czynności,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,na podstawie przepisu art. 24ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena - cena ryczałtowa brutto za wykonanie zamówienia -znaczenie 85%,

- Termin wykonania - znaczenie 15%

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1,
73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 10.00 do dnia21.09.2006 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2006 r. r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

Nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Wybór oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-01 15:00:20 1,5MB 59 razy
Wynik postępowania
1 O_WYNIKU_POSTEPOWANIA.doc 2006-09-26 13:10:21 24,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 01-09-2006 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2006 15:00