herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg na wymiane stolarki okiennej w budynakch stanowiących własność gminy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 39 71 563, fax (xx91) 39 71 567, e-mail: urzad@wegorzyno.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie Zamawiającego: www.bip.wegorzyno.pl

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  • Michał Łań, tel. (xx91) 39-71-251, w godz. 10.00 - 13.00

  • Justyna Jazłowiec, tel. (xx91) 39-70-065, w godz. 10.00 - 13.00

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wymiana stolarki okiennej w budynkach stanowiących własność gminy.

Zakres robót obejmuje:

  1. Dostawa i montaż stolarki okiennej,

  2. Demontaż istniejącej stolarki okiennej,

  3. Wykonanie obróbki ościeży,

  4. Montaż parapetów wewnętrznych.

Szczegółowy zakres robót został określony w SIWZ.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

 

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-26/2006.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, gmina Węgorzyno, miasto Węgorzyno, budynki wymienione w załączniku nr 1 do projektu umowy.

Termin wykonania zamówienia - do dnia 20.11.2006 r.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena - cena ofertowa brutto - znaczenie 85%,

- Okres gwarancji - znaczenie 15%.

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski w Węgorzynie,

ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 1000

w dniu 20.10.2006 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2006 r. r. o godzinie 1010 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Węgorzynie, ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

Nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Wybór oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-12 14:25:37 2,5MB 60 razy
Wynik postępowania
1 WYNIKU_POSTEPOWANIA.doc 2006-10-18 10:42:13 20,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2006 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2006 14:25