herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Ogłoszenie Przetargu na obsługę kotłowni lokalnej w Węgorzynie Oś . 40 lecia PRL 10


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna, ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: urzad@wegorzyno.pl

 

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie Zamawiającego:

 

www.bip.wegorzyno.pl

 

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest::

 •  

  Justyna Jazłowiec, tel. (xx91) 39-70-065, w godz. 10.00 - 13.00,

 •  

  Magdalena Szostakiewicz, tel. (xx91) 39-71-414, w godz. 10.00 - 13.00.

 

Opis przedmiotu zamówienia

 1.  

  Obsługa kotłowni lokalnej w Węgorzynie Os. 40-lecia PRL nr 10 w okresie od 01.10.2006r. do 30.09. 2007r. wraz z zakupem opalu do kotłowni przez Wykonawcę w niżej szacowanych ilościach:

  1.  

   węgiel orzech gruby - wartość opałowa min. 30.000 kJ/kg, maksymalna zawartość popiołu 5 - 6%, maksymalna zawartość siarki - 0,8%, ogółem 235 ton,

  2.  

   miał węglowy - wartość opałowa min. 25.000 kJ/kg, maksymalna zawartość popiołu 12%, maksymalna zawartość siarki - 0,7%, ogółem 120 ton.

 2.  

  Dostarczanie energii cieplnej w okresie grzewczym oraz zapewnienie stałej dostawy ciepłej wody przez okres realizacji zamówienia do budynków mieszkalnych w Węgorzynie podłączonych do kotłowni, tj.:

  1.  

   budynek stanowiący własność Gminy Węgorzyno ul. Osiedle 40-lecia PRL nr 10, 12 i 14, o powierzchni grzewczej lokali mieszkalnych wynoszącej 1.315,76 m2,

  2.  

   budynek SM „CISY” Nowogard, ul. Runowska 9, 10, 11, 12, o powierzchni grzewczej lokali mieszkalnych wynoszącej 1.722,30 m2,

  3.  

   budynek Wspólnoty Mieszkaniowej „Na skarpie” ul. Osiedle 40-lecia PRL nr 16, 18, 20, o powierzchni grzewczej lokali mieszkalnych wynoszącej 1.308,31 m2,

  4.  

   budynek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Osiedle 40-lecia PRL nr 22, 24, o powierzchni grzewczej lokali mieszkalnych wynoszącej 849,50 m2,

  5.  

   budynek SM „JUTRZENKA” Łobez ul. Osiedle 40-lecia PRL nr 26, 28, o powierzchni grzewczej lokali mieszkalnych wynoszącej 868,00 m2.

 

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): 10.00.00.00-3; 50721000-5.

 

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-13/2006.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, miasto Węgorzyno, Oś. 40-lecia PRL 10.

 

Termin wykonania zamówienia - 01 października 2006r. - 30 września 2007r.

 

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

 1.  

  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

 2.  

  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3.  

  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4.  

  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

 

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Cena - cena ryczałtowa brutto za wykonanie zamówienia - znaczenie 100%.

 

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 1130 do dnia 09.08.2006 r.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2006 r. o godzinie 1140 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Węgorzynie, ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

 

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

 

Nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

Wybór oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_obsl_kot_owni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-07-26 11:03:41 996,0KB 61 razy
Wynik postępowania
1 O_WYNIKU_POSTEPOWANIA_1.doc 2006-08-17 14:23:07 25KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-07-2006 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-07-2006 11:03