herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg na budowę boiska


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węgorzynie ul. Grunwaldzka 2, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-19-41-646, tel. (xx91) 3971564 tel/fax (xx91) 3971418,
e-mail: spwegorzyno@poczta.onet.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie: www.bip.wegorzyno.pl

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest::

  • Waldemar Konefał, tel. (xx91) 39-71-418, w godz. 09.00 - 15.00,

Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Runowie Pomorskim boisko szkolne”

- budowa bieżni ok. 200 m,- budowa skoczni do skoku w dal,- budowa boiska do piłki siatkowej

Szczegółowy zakres robót został określony w kosztorysie nakładczym.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 45000000-7 - Roboty budowlane;

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP 5/2006

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, gmina Węgorzyno, miejscowość Runowo Pomorskie.

Termin wykonania zamówienia - do dnia 15.12.2006 r. od dnia podpisania umowy

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - znaczenie 100%.

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Szkoła Podstawowa w Węgorzynie ul. Grunwaldzka 2, 73-155 Węgorzyno, sekretariat. Termin składania ofert - do godziny 1100, do dnia 08.11.2006 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2006 r. o godzinie 1110 w siedzibie Zamawiającego - Szkoła Podstawowa w Węgorzynie ul. Grunwaldzka 2, 73-155 Węgorzyno, gabinet dyrektora.

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

Nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Wybór oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-31 14:59:53 1,3MB 85 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_wyniku_postepowania.pdf 2006-12-12 12:32:33 47,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 31-10-2006 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 31-10-2006 14:59