herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg na zarządzanie lokalami stanowiącymi zasób gminy Węgorzyno


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna, ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 39 71 563, fax (xx91) 39 71 567, e-mail: urzad@wegorzyno.pl

  1. Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO i nie przekracza kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie Zamawiającego: www.bip.wegorzyno.pl

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  • Paweł Malinowski, tel. (xx91) 39-71-083, w godz. 10.00 - 13.00,

  • Magdalena Szostakiewicz, tel. (xx91) 39-71-414, w godz. 10.00 - 13.00.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług zarządzanie utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób Gminy Węgorzyno.

Zasoby, które zostaną objęte usługą będąca przedmiotem niniejszego postępowania obejmują:

- lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 9985,65 m2 w budynkach;

mieszkalnych stanowiących własność gminy oraz w budynkach w których wyodrębniono

lokale na rzecz innych podmiotów;

- budynki gospodarcze, garaże i lokale użytkowe 2919,18 m2.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV):

70.33.00.00 -3 - usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej

płatności lub umowy.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-30/2006.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, gmina Węgorzyno.

Termin wykonania zamówienia - od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2009r.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 500,00 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena - cena brutto za 1 m2 lokale mieszkalne - znaczenie 80%,

- Cena - cena brutto za 1 m2 budynki gospodarcze, garaże i lokale użytkowe - znaczenie 20%,

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1,
73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 1000 do dnia 11.12.2006 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2006r. o godzinie 1010 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Węgorzynie, ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

Nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Wybór oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-11-23 12:55:43 3,0MB 89 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.doc 2006-12-29 18:08:46 24,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 23-11-2006 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2006 12:55