herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg na dowóz uczniów


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie Zamawiającego:www.bip.wegorzyno.pl

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  • Paweł Malinowski, tel. (xx91) 39-71-083, w godz. 10.00 - 13.00,

Opis przedmiotu zamówienia - przewóz uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim.
Usługa transportowa obejmuje:

  • przewóz uczniów w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim.

  • liczba przewożonych uczniów - 16,

  • długość trasy przewozu wynosi 141 km dziennie.

  • liczba dni świadczenia usługi w miesiącu - średnio 20 dni.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - 60115000-7 - Usługi samochodowego transportu osób.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-16/2006.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, Węgorzyno - Radowo Wielkie.

Termin wykonania zamówienia - od dnia 04 września 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

  1. posiadają uprawnieniado wykonywania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,na podstawie przepisu art. 24ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Cena - cena ryczałtowa za 1km przewozu uczniów -znaczenie 100%.

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia25.08.2006 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2006 r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

Nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Wybór oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-17 14:29:45 6,7MB 73 razy
Wynik postępowania
1 OG_OSZENIE_O_WYNIKU_POST..doc 2006-08-30 17:24:15 28,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 17-08-2006 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-08-2006 14:29